ค้นหาข้อมูลจาก Google

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนสุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเยาวชนและองค์กรสุจริต โปร่งใสอย่างยั่งยืน โรงเรียนวัดดอนมะปราง

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนสุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเยาวชนและองค์กรสุจริต โปร่งใสอย่างยั่งยืน โรงเรียนวัดดอนมะปราง

             วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนสุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างองค์กรสุจริต โปร่งใสอย่างยั่งยืน โรงเรียนวัดดอนมะปราง  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน ดังนี้
          1.1  วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
        1.1.1 เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรม  โครงการโรงเรียนสุจริต  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างองค์กรสุจริต  โปร่งใสอย่างยั่งยืน  โรงเรียนวัดดอนมะปราง
        1.1.2  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ทุจริตศึกษา ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนวัดดอนมะปราง
        1.1.3  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
        1.1.4 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแก่ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดดอนมะปราง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นองค์กรสุจริต โปร่งใสและอย่างยั่งยืน 
          1.2  เป้าหมายของการดำเนินงาน
                  1.2.1  ด้านปริมาณ
                         1)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ปีการศึกษา  2565  จำนวน  82 คน  ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ทุจริตศึกษา ให้สูงขึ้น
                         2) นักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ปีการศึกษา  2565  จำนวน  82 คน ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                         3) ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดดอนมะปราง จำนวน 10 คน ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นองค์กรสุจริต โปร่งใสและอย่างยั่งยืน 
                   1.2.2  ด้านคุณภาพ
                     1) โรงเรียนวัดดอนมะปราง  มีนวัตกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างองค์กรสุจริต โปร่งใสอย่างยั่งยืน และมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
                      2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  มีผลการเรียนรู้วิชา  ทุจริตศึกษา  ปีการศึกษา  2565  เฉลี่ยตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป
                     3) นักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ปีการศึกษา  2565  จำนวน  82 คน ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
                      4) ครูและบุคลากร  โรงเรียนวัดดอนมะปราง ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากขึ้นไป    
                     5) โรงเรียนวัดดอนมะปราง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  พ.ศ. 2565 จากการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต   การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากขึ้นไป   

  1. กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

          วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนสุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างองค์กรสุจริต โปร่งใสอย่างยั่งยืน โรงเรียนวัดดอนมะปราง มีกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button