ค้นหาข้อมูลจาก Google

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8

เอกสารรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) —————————————- ชื่อผลงาน :  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้                        เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้                        รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง    ชื่อผู้พัฒนาผลงาน :   นางสาวศศิธร  ช่วยสงค์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                             โรงเรียนวัดดอนมะปราง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประเภทของผลงานผู้บริหารสถานศึกษา  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้             เชิงรุก (Active Learning)   ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม          4.1  ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม                การศึกษา เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ   ที่เป็นเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังเผชิญกับ          การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันมากขึ้น ผู้คนจำนวนมากหลากหลายเชื้อชาติ ย้ายข้ามประเทศ ข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยู่รวมกันและทำงานร่วมกันก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โลกการทำงาน ปรับเปลี่ยนจากการทำงานที่ใช้บุคคลที่มีองค์ความรู้เดียวกัน ทักษะเดียวกัน และทำงานในสายงานเดียวกัน จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อ               การเปลี่ยนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเตรียมความพร้อมประชากรวัยเรียนให้มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องให้ได้ทั้งสาระวิชาและได้ทั้งทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพเพื่อความ สำเร็จทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ว่าด้วยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  3) การมีงานทำ มีอาชีพ และ 4) การเป็นพลเมืองดี (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2563 : ก) 2                 โรงเรียนขนาดเล็ก  นับเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน กล่าวคือโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมาและปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนโรงเรียนในกลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบมีความตระหนักในสภาพปัญหาดังกล่าว จึงแสวงหาแนวทางที่จะจัดการกับปัญหานี้ โดยมีการหาวิธีการบริหารจัดการเพื่อการแก้ปัญหานี้มาโดยตลอด   และเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งเกิดจากค่านิยม ความเชื่อ รวมถึงสภาพของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป จากการคมนาคมที่สะดวก ผู้ปกครองจึงส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมือง                 หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีความเชื่อว่า มีความสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากกว่า            จากประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก การศึกษาเอกสาร ข้อมูลและงานวิจัยต่าง ๆ  ผู้พัฒนานวัตกรรม พบว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ 1) การขาดแคลนงบประมาณ  2) ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น เนื่องจากไม่ได้รับการจัด สรรอัตรากำลังครู เพราะนักเรียนมีจำนวนน้อย  3) คุณภาพของนักเรียนค่อนข้างต่ำ เพราะยังขาดการพัฒนาอย่างรอบด้าน และขาดโอกาสในการพัฒนาด้านอื่น ๆ  4) โรงเรียนขาดผู้บริหาร ถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อกันว่า คุณภาพของนักเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้บริหารที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูให้บรรลุเป้าหมาย แต่ในข้อเท็จจริง ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก ยังไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา จึงแต่งตั้งครูรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเป็นการชั่วคราว ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ ครูมีจำนวนจำกัดอยู่แล้ว แต่ยังต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ  และ 5) การขาดความน่าเชื่อถือจากผู้ปกครองและชุมชน เนื่องจากไม่มีครู หรือผู้บริหารที่เป็นผู้นำในการพัฒนา จึงทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมาก (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2557 :  2)                  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน  27 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6   จำนวน  53 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน  80 คน ผู้พัฒนานวัตกรรมได้รับการบรรจุในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดดอนมะปราง เมื่อปีการศึกษา 2559 และได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า โรงเรียนขาดแคลนครูและบุคลากร ขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ การระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทำได้ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนประชากร รวมถึงข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ รวมถึงความยากลำบาก         ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาที่สำคัญที่สุดของโรงเรียน คือ  การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะต้องได้รับ   3   การแก้ไขอย่างต่อเนื่องเช่นกัน รวมถึงนักเรียนยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยิ่งทำให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) อีกด้วย ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษา 2563 พบว่า  มีคุณภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพปัญหาในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ขาดการบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ครูยังจัดการเรียนรู้ตามประสบการณ์เดิม โดยการบอกความรู้ ขาดการฝึกปฏิบัติและลงมือทำในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นในด้านการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก ยังขาดรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจน จึงทำให้ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยังไม่ประสบผลสำเร็จ           โดยพิจารณาได้จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test :  RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีผลการทดสอบความสามารถการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.57 และมีความสามารถการอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.00 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.28 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ขึ้นไป รวมถึงผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีผลการทดสอบความสามารถด้านคิดคำนวณ  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.25 และผลการทดสอบด้านภาษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.37 รวมคะแนน 2 ด้าน คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 64.31 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และนอกจากนั้น เมื่อพิจารณาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O – NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.66  คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.74 และภาษาอังกฤษ  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.94 รวมคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 44.81 เท่านั้น  ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 50  ขึ้นไปเช่นกัน (โรงเรียนวัดดอนมะปราง, 2564 :  6)            4.2  แนวทางการแก้ปัญหา                      ผู้พัฒนานวัตกรรม  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนมะปราง  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้ศึกษารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นรูปแบบและวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้ จึงได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง                โดยกำหนดพยัญชนะตามอักษรย่อจากชื่อเต็มในภาษาอังกฤษของโรงเรียน Wat Don Ma Prang School  เป็น WDMP Model  ตามหลักการ แนวคิดสำคัญในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม               4   ที่สามารถอ้างถึงแนวคิด หลักการทฤษฎี รูปแบบ วิธีการที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ในการออกแบบผลงานแนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) การสร้างความรับผิดชอบต่อผลงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการสร้างวัฒนธรรม            ในการเรียนรู้ แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของนรรัชต์  ฝันเชียร (2558) แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562) แนวคิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมบัติ นามบุรี (2562) และยังรวมถึงแนวคิดของไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์  เพชรมาก (2551) ที่กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมอีกด้วย           โดยนำมาจัดทำเป็นนวัตกรรมตามรูปแบบ WDMP Model ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียนวัดดอนมะปราง (Wat Don  Ma Prang  School)  และมีรายละเอียด  ดังนี้   Whole School Approach :  WSA  การกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน                  ทั้งระบบ  ประกอบด้วย                            1.1 W 1 : Will be together หมายถึง  การกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและการสร้าง      ความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน                            1.2  W 2  :  Willingness to Learn  หมายถึง  ความตั้งใจที่จะเรียนรู้ การพัฒนาครู      และบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                            1.3  W 3  :  Way forward  หมายถึง  การกำหนดเป้าหมายและเส้นทางความสำเร็จ      ไว้ข้างหน้า                            1.4  W 3  :  Whole School Transform  หมายถึง  การปรับวิธีการจัดการเรียนรู้      ของครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งระบบตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)    Development and  Improvement (D&I)  การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ประกอบด้วย                      2.1 D1  Director หมายถึง  ผู้บริหารอำนวยการให้ครูและบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด                       2.2 D2 :  Discipline  หมายถึง  การสร้างความมีระเบียบวินัย การรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับร่วมกันในการดำเนินการจัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้มีบรรลุเป้าหมาย                       2.3 D3  :  Development of Student  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำ ผ่านกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ จากกิจกรรมหลากหลายช่องทางการปฏิบัติ  และรวมถึงระบบการสื่อสารเทคโนโลยี  เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกล             5   ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information Technology ; DLIT)  และอื่น ๆ ซึงนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน                        2.4  D4 :  Development of Sustainable  หมายถึง  กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน  ในการดำเนินการจัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้คงอยู่และเป็นปกติของ         การพัฒนาในองค์กร   Mission and Goals (M&G)  :  พันธกิจและเป้าหมาย                         3.1  M1 :  Mission Target  หมายถึง  พันธกิจเป้าหมายที่เป็นพันธกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง                         3.2  M2 : Management  Efficiency  หมายถึง  ในการดำเนินการจะต้องกำหนด ค่าประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง ให้ชัดเจน และรับรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ                        3.3 M3 : Morality and Competency หมายถึง  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของความเป็นครู  ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้มีคุณภาพ                        3.4  M4 : Mindset  Improvement  หมายถึง  การปรับปรุงทัศนคติที่จะช่วยให้ครูและบุคลากร และผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดของตนเองได้ เป็นเรื่องสำคัญของการฝึกสร้างนิสัยที่ดีเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ  ให้เกิดกับผู้เรียน โดยการตั้งเป้าหมายแล้วมุ่งมั่นกับสิ่งนั้น และฝึกปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมอยู่เสมอ                         3.5  M5 :  Measurable  Goals  หมายถึง  การกำหนดค่าเป้าหมายของงานหรือกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่สามารถวัดได้ ประเมินค่าได้จริงจากการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  จากกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนรู้ที่นำมาใช้จริง      Participative Management (PM)  :  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม                            4.1  P1 :  Participative and Decision Making  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการคิด และตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)           ของโรงเรียน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันได้                         4.2  P2 :  Participative and Implementation หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  โดยการสนับสนุน  การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการงาน และการประสานงาน   6   และการขอความช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบรรลุแหมายตามที่กำหนดไว้                                 4.3 P3 :  Participative in Benefits  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน จากการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่โรงเรียนดำเนินการ                         4.4  P4 :  Participative in Evaluation หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน การร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การตัดสินผลการดำเนินการในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้ดำเนินการร่วมกัน                      4.5  P5  :  Participative and Pride หมายถึง  การมีส่วนร่วมในสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน  จากผลงานและความสำเร็จในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้ดำเนินการร่วมกัน                 ผู้พัฒนานวัตกรรม มีความเชื่อว่า นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง   ที่สร้างขึ้น จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างยั่งยืนต่อไป    วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน              วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน ดังนี้           5.1  วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน         5.1.1 เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง             5.1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้                     5.1.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก          การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ให้เกิดความยั่งยืน       7             5.2  เป้าหมายของการดำเนินงาน                   5.2.1  ด้านปริมาณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดดอนมะปราง                  ปีการศึกษา  2564  จำนวน  53  คน  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์                   5.2.2  ด้านคุณภาพ                          5.2.2.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2564  จำนวน  53  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชาเพิ่มเติมมีค่าเฉลี่ยไว้ไม่น้อยกว่า           ร้อยละ  75.00  ขึ้นไป                        5.2.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป                        5.2.2.3 นักเรียนมีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับดีถึง             ดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  ขึ้นไป                          5.2.2.4  ผลการประเมิน Reading Test :  RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1              ปีการศึกษา  2564  มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  ขึ้นไป                          5.2.2.5  ผลการประเมิน National Test : NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             ปีการศึกษา  2564  มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00  ขึ้นไป                        5.2.2.6  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียน           วัดดอนมะปราง  อยู่ในระดับมากขึ้นไป   กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน              วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง  มีกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  ดังนี้ ขั้นการวางแผน (Plan :  P)  ประกอบด้วย                        ขั้นที่  1  ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนา   จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  แต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  8   คณะทำงานและผู้รับผิดชอบร่วมกันศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน บริบทของโรงเรียน ชุมชนและความจำเป็นในการพัฒนาทั้งระบบ จากสารสนเทศ และข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง                     ขั้นที่  2  วิเคราะห์ข้อมูล/สภาพปัญหา                        กำหนดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล/สภาพปัญหา  ดังนี้ คณะทำงานและผู้รับผิดชอบ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศผลการจัด การเรียนรู้ ในปีการศึกษา  2563 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)        วิเคราะห์สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด การเรียนรู้  จากการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  พิจารณาประเด็นความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา และการบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นและเกิดความยั่งยืน จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม         การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยให้น้ำหนักเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร  มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                      ขั้นที่  3  หาวิธีแก้ปัญหา/นวัตกรรมแก้ปัญหา ประสานงาน  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือในการดำเนินการแก้ปัญหา และแสวงหานวัตกรรมแก้ปัญหา จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินการแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา/แสวงหาวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้แก่  หลักการบริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การสร้างความพึงพอใจและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง            การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ        แสวงหาแนวทาง วิธีการหรือการสร้างทางเลือกในการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เลือกและกำหนดแนวทางการพัฒนา และจัดทำนวัตกรรมวิธีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง  9                 ขั้นที่  4  พัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหา ออกแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง  กำหนดรายละเอียดของวิธีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง ได้แก่                             2.1  ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม                          2.2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน                          2.3  กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน                          2.4  ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ                          2.5  ปัจจัยความสำเร็จ                          2.6  บทเรียนที่ได้รับ                          2.7  การเผยแพร่ผลงาน/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ                          2.8  ภาคผนวกที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องมือที่ใช้กับนวัตกรรมวิธีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง ได้แก่                       3.1  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา  2564                        3.2  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2564                        3.3  ผู้เรียนมีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2564                          3.4  แบบบันทึกผลการประเมิน Reading Test :  RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่  1  ปีการศึกษา  2564                         3.5  แบบบันทึกผลการประเมิน National Test : NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2564                         3.6 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา          ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียน            วัดดอนมะปราง       10   นำเสนอเครื่องมือฉบับที่ 3.6 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC) ของข้อคำถามกับเนื้อหาในการตรวจสอบ ทดลองใช้และหาคุณภาพของเครื่องมือ ฉบับที่ 3.6 แบบประเมินความพึงพอใจ ของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (a–Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556 : 99 – 100) ก่อนนำไปใช้ในการแก้ปัญหาจริง ขั้นดำเนินการตามแผน (Do :  D)  ประกอบด้วย                     ขั้นที่  5  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบูรณาการ                      ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบูรณาการตามวิธีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ดังนี้ พัฒนาครูและบุคลากร  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  ดังนี้                         1.1  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด           การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง                            1.2  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากสภาพปัญหาและการระดมสมอง                  และการแสวงหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน                           1.3  สร้างความตระหนักในบทบาท  หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัด               การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง                            1.4  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคน จัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้           เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model  โรงเรียนวัดดอนมะปราง                            1.5  นิเทศ  กำกับ  ติดตามผลการจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)                         1.6  สร้างขวัญ  กำลังใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)    11     การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  ดังนี้                     2.1  สร้างความร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง                 จากการวางแผน  การดำเนินการ การนิเทศ  กำกับติดตาม และการประเมินผลการดำเนินการ                      2.2  ประสานความร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)                        2.3  บูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง คัดกรองนักเรียน           และกำหนดแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน                              2.4  การสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันในความสำเร็จ และร่วมรับผลประโยชน์ของ  การดำเนินการ   จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ  ดังนี้                      3.1 จัดกิจกรรมคัดกรอง ตรวจสอบและเอ็กซ์เรย์การอ่าน การเขียนของนักเรียน          ทุกคนโดยครูและบุคลากรและผู้ปกครองทุกคน                        3.2  ครูและบุคลากรทุกคน วางแผนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง  ตามพันธกิจหลักและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้                           3.3  ครูและบุคลากรทุกคน ออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)              สูการปฏิบัติ  และมุ่งพัฒนาสูความยั่งยืน                       3.4  ครูและบุคลากรทุกคนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบบูรณาการ  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  จากกิจกรรม  ดังต่อไปนี้                             3.4.1  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project – Based Learning)                             3.4.2  การจัดการเรียนรูโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity – Based Learning)                             3.4.3  การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning)                             3.4.4  การจัดการเรียนรูโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning)                             3.4.5  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)                             3.4.6  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและบันทึกการอ่าน                             3.4.7  จัดกิจกรรมพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียน ป.1  อ่านออกเขียนได้ทุกคน        3.4.8  จัดกิจกรรมทดสอบ Pre – RT ป.1 กิจกรรม Pre – NT ป.3  และกิจกรรม  Pre  O – NET ป.6 12                            3.4.9  จัดส่งนักเรียนเข้าทดสอบ  RT ป.1, NT ป.3  และ O – NET ป.6                              3.4.10  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และความสามารถอื่น ๆ                          3.4.11  การเตรียมความพร้อมของนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะ           ทางวิชาการ  ตั้งระดับกลุ่มเครือข่าย  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภาคใต้  และระดับประเทศ                   3.4.12  การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสารสองทาง  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน ทั้งนี้  นักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Meet , Zoom Meeting, Line , Facebook ขั้นตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check : C) ประกอบด้วย                         ขั้นที่  6  การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันกำหนดกรอบตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพผลการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  ให้ครอบคลุมทั้ง ในด้านความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกคน ดำเนินการสร้างแบบวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) แล้วแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบและตกลงร่วมกัน      ครูและบุคลากรทุกคน ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) โดยทำการตรวจสอบความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติตามตัวชี้วัด             ที่กำหนดไว้  จัดเก็บข้อมูล  สารสนเทศการวัดและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               เพื่อนำ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ขั้นปรับปรุงและแก้ไข (Act : A)  ประกอบด้วย                      ขั้นที่  7  สรุปผล ตรวจสอบ สะท้อนความคิดและรายงานผล ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  ให้ครอบคลุม ทั้งในด้านความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไข   ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สะท้อน ความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  พร้อมเสนอแนะแนวทาง การปรับปรุงเพื่อการพัฒนา 13    จัดกิจกรรมการทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การจัด การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันสะท้อนและทบทวนกระบวนการต่าง ๆ  นำบทเรียนที่ได้จากความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น มาจัดทำและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน       จัดทำเอกสารสรุปและรายงานผล   เผยแพร่ผลงานและเสนอต่อผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง         การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง เป็นการประเมินขั้นสุดท้าย เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการใช้นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สร้างขึ้น สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนได้จริงหรือไม่ อย่างไร ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนได้จริง ให้ดำเนินการนิเทศและพัฒนาตามขั้นตอนใหม่อีกรอบ แต่ถ้าประเมินแล้วสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย รวมถึงผล การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะนำไปสู่การสรุปรายงานผลเพื่อการเผยแพร่ต่อไปโดยผู้พัฒนานวัตกรรม สามารถนำไปเขียน Flow Chart วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบ WDMP Model โรงเรียนวัดดอนมะปราง

Back to top button