ค้นหาข้อมูลจาก Google

สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center เกมทายสิ ฉันอยู่กลุ่มไหน เรื่องจำแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center เกมทายสิ ฉันอยู่กลุ่มไหน เรื่องจำแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นายสมพงษ์ สายสุด asked 10 เดือน ago

ความเป็นมาและความสำคัญ
         
ในปัจจุบันสังคมในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมืองโลก มีผลทำให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น มีผลกระทบต่อผู้คนในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมด้วย ดังนั้นการเตรียมคนให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมในปัจจุบันและอนาคต จึงเป็นหน้าที่สำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น ให้รักการอ่าน ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center เพื่อให้นักเรียน ครู และโรงเรียนได้นำสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ การจัดการเรียนการสอนในยุค New normal นับว่าได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปอย่างสิ้นเชิง ภายหลังที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ลดน้อยลง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ปกติ จึงนับว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วง สถานการณ์และต้องเตรียมพร้อมรับมือในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน และเตรียมผู้เรียนให้พร้อมต่อการเป็นพลเมืองโลกต่อไป
          จากสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานในการทดสอบระดับชาติ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนขาดทักษะการจัดจำแนก เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครูจึงมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในนำสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center เกมทายสิ ฉันอยู่กลุ่มไหน เรื่องจำแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

Back to top button