เผยแพร่ผงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)                  เทคนิค TGT รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม ผู้รายงาน     นางสุดาพร  คำเกาะ ตำแหน่ง      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน      โรงเรียนขัวก่าย ปีที่วิจัย        ปีการศึกษา  2566   บทคัดย่อ             การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิค TGT รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิค TGT รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม และ   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้   แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิค TGT รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวนห้องเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพียงห้องเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าความยากง่าย-อำนาจจำแนก ดัชนีประสิทธิผล  และสถิติทดสอบ  t- test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณเรื่อง การคูณจำนวนเต็ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิค TGT รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิค TGT รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม มีค่าเท่ากับ 0.625 คิดเป็นร้อยละ 62.50 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิค TGT รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button