เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการ

กาญกันตา asked 1 เดือน ago

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาความสามารถ
การคิดเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย             นางสาวกาญกันตา เหมือนเพ็ชร
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา      โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่วิจัย           2564
บทคัดย่อ
             งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL สำหรับนักเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 24 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t–test แบบ dependent  และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.68/90.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80
  2. นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.25 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.75 ของคะแนนเต็ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) เท่ากับ 27.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.97 ของคะแนนเต็ม ในภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.41, S.D.=0.67)

คำสำคัญ : ความสามารถการคิดวิเคราะห์, เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL, วรรณกรรมท้องถิ่น

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่