ค้นหาข้อมูลจาก Google

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕W๑H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง จังหวัดกำแพงเพชร

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕W๑H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง จังหวัดกำแพงเพชร
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 5 เดือน ago

ชื่อเรื่อง

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕WH

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง  จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้รายงาน

นางสาวศรัณยา  ทัพเหลือ

ปีการศึกษา

๒๕๖๖

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษากรพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕WH ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ดังนี้

1.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕WH ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง  จังหวัดกำแพงเพชร ให้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕WH ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างก่อนได้รับการเรียนรู้และหลังได้รับการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะการการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเพิ่มขึ้น   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง จังหวัดกำแพงเพชร  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน ๗ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ๑.) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕WH ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๗ ชุด ๒.)แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ จำนวน 2 แผน ๓.) แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน ๗ ชุด ๔.) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน ๗ ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย () ดัชนีประสิทธิผล (EI)ของการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕WH

ผลการศึกษา พบว่า การทดสอบคะแนนผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๔๓

และมีคะแนนหลังเรียน เฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๗ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕WH ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง  จังหวัดกำแพงเพชร และค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕WH ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง  จังหวัดกำแพงเพชร มีค่า 0.3๑๔๒ หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.๔๒ ซึ่งแสดงถึงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจควาสำคัญจากนิทานอีสป ด้วยเทคนิคคำถาม ๕WH ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง จังหวัดกำแพงเพชร ส่งผลทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 3.๔๒

Back to top button