ค้นหาข้อมูลจาก Google

โครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยอักษรา รจนาโคลงสี่ เล่าเรื่องวิธี การละเล่นของไทย

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการโครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยอักษรา รจนาโคลงสี่ เล่าเรื่องวิธี การละเล่นของไทย
วุ้นเส้น asked 8 เดือน ago

บทคัดย่อ
โครงงานภาษาไทย  เรื่อง เรียงร้อยอักษรา รจนาโคลงสี่ เล่าเรื่องวิธี การละเล่นของไทย มีวัตถุประสงค์การศึกษาโครงงาน มีดังนี้ 1) เพื่อศึกษาวิธีการละเล่นของไทย 2) เพื่อแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ  เกี่ยวกับวิธีการละเล่นของไทย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อโครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยอักษรา รจนาโคลงสี่  เล่าเรื่องวิธี การละเล่นของไทย ขอบเขตการศึกษา ศึกษาวิธีการละเล่นของไทย จำนวน 9 การละเล่น ระยะเวลาที่ศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
สรุปผลการศึกษาโครงงาน

  1. ผลจากการศึกษาวิธีการละเล่นของไทย จำนวน 9 การละเล่น ทำให้คณะผู้ศึกษาโครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยอักษรา รจนาโคลงสี่ เล่าเรื่องวิธี การละเล่นของไทย ทำให้ทราบถึงจำนวนผู้เรียน กติกา และวิธีการเล่นของทั้ง 9 การละเล่น นอกจากนี้ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติวัฒนธรรมของไทย ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จัก และทราบถึงลักษณะด้านสังคมของไทยสมัยก่อน
  2. 2. ผลจากการแต่งคำประพันธ์ ประเภทโคลงสี่สุภาพ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการละเล่นของไทย จำนวน 9 การละเล่น ทำให้คณะผู้ศึกษาโครงงานภาษาไทยได้เข้าใจถึงธรรมชาติของภาษา หลักการแต่งคำประพันธ์ ประเภทโคลงสี่สุภาพ ตระหนักถึงการรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ นอกจากนี้ ทำให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และด้วยความงดงามของภาษามีส่วนสำคัญช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยน เป็นคนดีของสังคม และทำให้พวกเราได้รู้จักใช้ภาษาได้ดี เป็นคนร่ำรวยคำที่จะนำไปใช้ หรือสามารถรับสื่อที่อาจจะซับซ้อนได้ดีขึ้นอีกด้วย
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่มีต่อโครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยอักษรา รจนาโคลงสี่ เล่าเรื่องวิธี การละเล่นของไทย โดยรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.89 
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button