บทความ

บทความการศึกษา ครูนักเรียน บทความวิเคราะห์ วิทยฐานะครู ผลงานครู ความรู้ครู เผยแพร่ผลงานครู รวมบทความทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน บทความการศึกษาที่น่าสนใจ
1,249แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 O-NET (Ordinary National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสามารถดูผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ประกาศผลสอบ o-net ป.6 รายบุคคล...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...