แท็ก: วิจัย

ตัวอย่างหัวข้อวิจัยทางการศึกษา 2565 ที่น่าสนใจ

การวิจัยทางการศึกษา คือ ระเบียบวิธีการจัดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรทางการศึกษา และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา 1. การเลือกปัญหาการวิจัยที่มีผลกระทบ/สนใจ2. การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษา3. การเลือกรูปแบบวิธีวิจัย4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล5. การเขียนรายงานผลการวิจัย การวิจัยทางการศึกษา (อังกฤษ: Educational research) เป็นการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในสาขาการศึกษา การวิจัยอาจมีการใช้วิธีการและแง่มุมที่หลากหลายด้านการศึกษา เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการสอน การฝึกหัดครูและพลวัตห้องเรียน ผู้วิจัยทางการศึกษาโดยทั่วไปแล้วเห็นด้วยว่าการวิจัยจะต้องเคร่งครัดและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามมีการเห็นร่วมน้อยในประเด็นมาตรฐาน เกณฑ์และกระบวนการวิจัยที่แน่นอน ผู้วิจัยทางการศึกษาอาจใช้ศาสตร์หลายสาขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและปรัชญา และเลือกใช้วิธีการวิจัยตามศาสตร์นั้น ๆ ได้ บทสรุปจากการศึกษาวิจัยของแต่ละบุคคลอาจมีข้อจำกัดในด้านคุณลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาและเงื่อนไขที่การศึกษานั้นดำเนินการ ตัวอย่างหัวข้อวิจัยทางการศึกษา 2565 ที่น่าสนใจ ตัวอย่างหัวข้อวิจัยทางการศึกษา สามารถดูได้จากรูปภาพตามหัวข้อด้านล่างเลยครับ อ้างอิงที่มา...

ดาวน์โหลดงานวิจัยจาก สกสว. ฟรี กว่า 15,000 เรื่อง

ดาวน์โหลดงานวิจัยจาก สกสว.ฟรี กว่า 15,000 เรื่อง ดาวน์โหลดงานวิจัยจาก สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ฟรี!!! กว่า 15,000 ดาวน์โหลดงานวิจัยจาก สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ฟรี!!! กว่า 15,000 งานวิจัยใน 𝐓𝐔 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://library.cm.mahidol.ac.th ปล. ก่อนดาวน์โหลดกรุณาเข้าสู่ระบบก่อน...

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำแนกได้ 2 ประเภท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจำแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้              1. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดลอง (Treatment)  เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการวิจัย ตัวอย่าง เช่น การทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้แบบบรรยายและใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  สื่อในการวิจัยในที่นี้คือ ชุดการสอน ซึ่งในทางการศึกษาเครื่องมือในการวิจัยมีมากมาย เช่น ชุดการสอน แบบเรียน แบบฝึกทักษะ สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น             2. เครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูล  เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล   ซึ่งมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้ คือ      2.1...

เทคนิคอ่านงานวิจัย

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องอ่านหรือหยิบข้อมูลสำคัญจากอ่านวิจัยเพื่อนำข้อมูลไปต่อยอด แต่ไม่เคยมีเวลาตั้งใจอ่านสักทีเพราะมันต้องใช้เวลาเยอะ บทความนี้ถูกเขียนมาเพื่อคุณ การอ่านงานวิจัยแต่ละฉบับเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะการอ่านงานวิจัยอย่างมีคุณภาพนั้นเราจะอ่านให้จบไปเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะคะ แต่เราต้องอ่านด้วยความเข้าใจ เพราะงานวิจัยหลายฉบับถึงแม้ว่าจะมีคำค้นหาตรงกับสิ่งที่เราต้องการ ถ้าหากเรามีเวลาว่างเหลือเฟือเราอาจจะอ่านงานวิจัยวันละกี่ฉบับก็ได้ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาคือคุณอาจจะไม่มีเวลา ดังนั้น วันนี้เรามี 5 เทคนิค อ่านงานวิจัยได้เร็ว ในเวลาจำกัดสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดมาฝากครับ อ่านแบบ Scan 1. อ่านชื่อเรื่อง 2. อ่านบทคัดย่อ 3. สารบัญ 4. อ่านท้ายบทที่ 5 5. ดูสรุปผล 6. ข้อเสนอูแนะ /...

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งผลงานวิจัย ประจำปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัย” ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ตามที่คุรุสภาได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 ขณะนี้ การรับสมัครผลงานวิจัยได้สิ้นสุดลงแล้ว  และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 647 เรื่อง ขอให้ผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน...

ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ไฟล์เวิร์ดนำไปศึกษาได้

ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ไฟล์เวิร์ดนำไปศึกษาได้ ด้วยเหตุผลของจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งเน้นการสื่อสารภาษาแบบง่าย ๆ  การใช้ภาษาสื่อสารง่าย ๆ  ภาษาท่าทาง  ไม่ได้เน้นการเขียน  หรือ ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ  จึงเป็นที่มาของการทำวิจัยฉบับนี้  เพื่อศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงง่าย ๆ ซึ่งบทเพลงเหล่านี้ เป็นเพลงง่าย ๆ  เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนจำได้ง่าย ผ่านการร้องเพลง และ รูปภาพด้วย  ผู้ทำจึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำวิจัย...

ขอบเขตการทำวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างจากการวิจัยในโรงเรียน คือ กลุ่มตัวอย่างและเป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียนจะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ใช้ศึกษาในห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งและมีเป้าหมายคือการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเชื่อว่า ถ้าครูใช้กิจกรรมการสอนที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียน ย่อมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบรรลุเป้าหมายทางการพัฒนานักเรียน การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยโดยครูผู้สอนในห้องเรียนกับนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่ครูรับผิดชอบ ขอบเขตการวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะให้ความสำคัญกับการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  กระบวนการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน ความหมายของปัญหา ปัญหา คือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังหรือผลที่ต้องการให้เกิด กับสิ่งที่เป็นจริงหรือผลที่เกิดขึ้นจริง หรือกล่าวได้ว่า สภาพที่เกิดขึ้นจริงไม่ตรงกับสภาพที่ต้องการให้เกิด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป ที่มาของปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน มาจากสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เช่น สภาพการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน วิธีสอนที่ใช้ในวิชาต่าง ๆ หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้อาจมาจาก ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ในรายวิชา  หรือจากบันทึกหลังการสอน...

สรุปลักษณะการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย

“การวิจัยแบบง่าย” คือ การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างมีระบบ เชื่อถือได้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามปกติของครู และเขียนรายงานสั้น ๆ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง “การวิจัยแบบง่าย” เป็นแนวทางหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการทำวิจัยแบบง่าย ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้ เป็นการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ดำเนินการในสภาพการทำงานตามปกติของครู โดยครูเป็นผู้วิจัย หลักการ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นกระบวนการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตใจที่ดีงาม...
1,249แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

สถานที่สอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ที่จะจัดสอบข้อเขียน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้ สถานที่สอบข้อเขียน ครู กทม.2566 สถานที่สอบ...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...