แท็ก: วิชาการศึกษา

สรุปย่อวิชาการศึกษา ภาค ข สำหรับครูผู้ช่วย 2565

สรุปย่อวิชาการศึกษา ภาค ข สำหรับครูผู้ช่วย 2565 สอบครูผู้ช่วย มีเนื้อหาสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. มีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบไปด้วย ภาค ก ความรู้ทั่วไป ภาค ข ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ภาค ค ความเหมาะสมด้านตำแหน่ง โดยมี คะแนนทั้งหมด 500...

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2565 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2565 พร้อมเฉลย สอบครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง กรณีการสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ยิ่งสอบได้คะแนนสูงที่สุดยิ่งมีโอกาสเลือกโรงเรียนได้ ส่วนการเตรียมตัวสอบนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล บางคนเรียนจบมานานแล้ว ทำงานประจำอยู่ก็ต้องลาออกมาเพื่ออ่านหนังสือสอบวันละ 10 ชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวก่อนถึงวันสอบ เทคนิคเลือกสนาม “สอบครูผู้ช่วย” ผู้สมัครต้องติดตามข่าวสารว่าจังหวัดใดเปิดรับครูสาขาใดบ้าง ครูบางสังกัดเลือกสอบได้จังหวัดเดียวเท่านั้น หากพลาดรอบนี้แล้วต้องรอเปิดปีต่อไป ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ออกอะไรบ้างตามประกาศของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยของปี 2563 ได้ให้รายละเอียด...

วิชาการศึกษา เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม (Bloom)

วิชาการศึกษา เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม (Bloom) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเนื่องมาจาก ประสบการณ์หรือการฝึกหัดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีลักษณะค่อนข้างมั่นคงถาวร โดยมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ คิมเบิลและการ์เมอซี่ (Kimble and Garmezy) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร โดยเป็นผลจากการฝึกฝนเมื่อได้รับการเสริมแรง มิใช่เป็นผลจาก การตอบสนองตามธรรมชาติที่เรียกว่า ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) เช่น การกะพริบตาเมื่อผงข้าตา หรือวุฒิภาวะ เพรสซี่...

วิชาการศึกษา เรื่อง เครื่องมือการวัดและประเมินผล

วิชาการศึกษา เรื่อง เครื่องมือการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัดและประเมินผล การสังเกต (Observation) พิจารณาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนาหรือพูดโต้ตอบกันอย่างมีจุดหมายแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย3.1 ชนิดปลายเปิด (Open - ended Form) ไม่กำหนดคำตอบไว้ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบตอบอย่างอิสระ3.2 ชนิดปลายปิด (Closed - ended form) ประกอบด้วยข้อคำถามและตัวเลือกการจัดอันดับ (Rank Order)...

วิชาการศึกษา เรื่อง ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี

วิชาการศึกษา เรื่อง ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี ความเที่ยงตรง (Validity) วัดได้ตรงตามสภาพที่เป็นจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ประเภทของความเที่ยงตรง มี 3 ประเภท ดังนี้1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)3) ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Criteria)(1) ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent)(2) ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive)ความเชื่อมั่น (Reliability) วัดได้คงเส้นคงวา...

วิชาการศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ

วิชาการศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลจะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพด้านต่างๆ ที่จำเป็นของแบบทดสอบแต่ละชนิดดังต่อไปนี้ ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นความถูกต้องสอดคล้องของแบบทดสอบกับสิ่งที่ต้องการจะวัด ซึ่งเป็นคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ถือว่าสำคัญที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ คือ เนื้อหาโครงสร้าง สภาพปัจจุบัน และอนาคตความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นความคงเส้นคงวาของคะแนนในการวัดแต่ละครั้ง หรือความคงที่ของผลการวัด ผลของการวัดไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรืออันดับที่ก็ตาม เมื่อวัดได้ผลออกมาแล้วสามารถเชื่อถือได้ในระดับสูงจนสามารถประกันได้ว่า ถ้ามีการตรวจสอบผลซ้ำอีกไม่ว่า กี่ครั้งก็จะได้ผลใกล้เคียงและ สอดคล้องกับผลการวัดเดิมนั่นเองความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นความชัดเจนที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล ครั้งนั้นมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของคำถามค่าของคะแนนหรืออันดับที่ที่วัดได้ตลอดจนการแปลงค่าคะแนนเป็นผลประเมินในการตัดสินคุณค่าก็สอดคล้องตรงกัน การพิจารณาความเป็นปรนัยของมีหลายประการ...

วิชาการศึกษา เรื่อง วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ

วิชาการศึกษา เรื่อง วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ การหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับการวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด เกี่ยวกับความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) รายละเอียด ดังนี้ 1.ความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือวัด ที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัดเป็นความสอดคล้องระหว่างผลการวัด กับสิ่งที่ต้องการวัด ความตรงที่ใช้ในการทดสอบจำแนกเป็น 3ชนิด ได้แก่ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง และ ความตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จะเกี่ยวข้องกับความตรงตามเนื้อหามากกว่าความตรงชนิดอื่น ๆ การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content...

วิชาการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ

วิชาการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ การวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบรายข้อการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบแต่ละข้อ โดยพิจารณาจากสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ความยาก อำนาจจำแนก และประสิทธิภาพของตัวลวง ความยากของข้อสอบ (P) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนผู้ที่ตอบข้อสอบได้ถูกต้องต่อจำนวนผู้ที่ตอบข้อสอบทั้งหมด หรือหมายถึงจำนวนร้อยละของผู้ตอบข้อสอบนั้น ๆ ถูก สามารถหาได้จากสูตร อำนาจจำแนก (r) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจำแนกหรือแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้สอบที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน เพื่อที่จะใช้พยากรณ์หรือบ่งชี้ความแตกต่างที่เห็นชัดในด้านความสามารถ เช่น จำแนกคนเก่งกับคนอ่อนจากกันได้ โดยถือว่าคนเก่งควรทำข้อสอบข้อนั้นได้ส่วนผู้ที่อ่อนไม่ควรทำข้อสอบข้อนั้นได้...

วิชาการศึกษา เรื่อง การประเมินตามสภาพจริง

วิชาการศึกษา เรื่อง การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงการประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงของผู้เรียน มีลักษณะสำคัญดังนี้ เน้นการประเมินที่ดำเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทำได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริง ๆเน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียนใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมิน ตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมินเน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ ด้านการประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียน ผู้ปกครอง และครูการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของผู้เรียนรอบด้านตลอดเวลาใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน...

วิชาการศึกษา เรื่อง การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง

วิชาการศึกษา เรื่อง การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงการนำแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ ก่อนนำไปใช้ ครูต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพจริง ที่สำคัญที่สุด คือ การศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความรู้จากการลงมือปฏิบัติการแนะนำให้ผู้เรียนจัดทำแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนนอกจากจะแสดงพัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของครู เพื่อจะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป2.1 หลักการเบื้องต้นของการจัดทำแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้(1) รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ(2) รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน(3) ดำเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน(4) เก็บหลักฐานที่เป็นตัวอย่างที่แสดงความสามารถในด้านกระบวนการและผลผลิต(5) มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้2.2 ความสำคัญของแฟัมสะสมงาน คือ การรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน...

วิชาการศึกษา เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้

วิชาการศึกษา เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551จุดมุ่งหมาย 2 ประการ เพื่อตัดสินผลการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551มี 4 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน อยู่ในกระบวนการเรียนรู้/อยู่ในรายวิช/เป็นกิจกรรมที่ครูสอนระดับสถานศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การอนุมัติผลการเรียน/การเลื่อนชั้นระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตระดับชาติ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น ป. 3, ป. 6, ม. 3 และ ม....

วิชาการศึกษา เรื่อง การรายงานผลการเรียน

การรายงานผลการเรียนการรายงานผลการเรียนเป็น วิชาการศึกษา และการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนชื่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเป็นเอกสารรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา1) ผู้เรียนรายรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด4) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ้างอิงคำสั่ง...

วิชาการศึกษา เรื่อง เกณฑ์ในการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้

วิชาการศึกษา เรื่อง เกณฑ์ในการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ในการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 การตัดสินผลการเรียนในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้สอนต้องคำนึงถึงพัฒนาการผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาจนเต็มศักยภาพ ระดับประถมศึกษา ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการ อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชาผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่นตามเกณฑ์ที่สถานที่กำหนดในการคิด วิเคราะห์ และเขียน...

วิชาการศึกษา เรื่อง เอกสารหลักฐานทางการศึกษา

วิชาการศึกษา เรื่อง เอกสารหลักฐานทางการศึกษา ความสำคัญบันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน เช่น แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ติดต่อ สื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจำตัวนักเรียนระเบียนสะสม เอกสารหลักฐานแสดงวุฒิ/รับรองผลการเรียนของผู้เรียน เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียนประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สำเร็จทางการศึกษา ใบรับรองผลการเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 2 ประเภท ดังนี้ คือ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน...

สรุปความรู้ความเข้าใจ วิชาการศึกษา สอบครูผู้ช่วย

วิชาการศึกษา หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ครูผู้ช่วย จะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้นข้น 4 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี หรือประเมิน ทุก ๆ...

สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย 2565

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 65 (ไม่ต้องขยาย ออกแบบมาเพื่อการอ่านบนมือถือ พอดีกับทุกหน้าจอ ทุกรุ่น ทุกระบบ) ครบถ้วนทุกวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ เต็มข้อมูล เต็มคุณภาพ เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ สรุปย่อวิชาการศึกษาฉบับนี้ลองอ่านดูเลย แล้วจะติดใจ ไม่ต้องขยาย อ่านต่อเนื่อง ราบรื่น ช่วยเพิ่มสมาธิ เพราะเราทำออกมาใน ขนาด A5 สรุปย่อวิชาการศึกษา ในแบบฉบับย่อ และอ่านด้วยตนเอง 1.หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร2.หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ3.จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว4.การพัฒนาผู้เรียน5.การบริหารจัดการชั้นเรียน6.การวิจัยทางการศึกษา7.สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา8.การวัดผลและประเมินผลการศึกษา9.ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ดาวน์โหลดไฟล์สรุปย่อข้อสอบวิชาการศึกษาแจกฟรี...

ข้อสอบวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย จำนวน 10 ชุด อ่านแล้วสอบติดชัวร์

ข้อสอบวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย จำนวน 10 ชุด อ่านแล้วสอบติดชัวร์ ต้องกราบขอบพระคุณ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง อย่างสูงยิ่งเลยครับ อย่างไรก็ดี แนวข้อสอบนี้ เป็นวิชาการศึกษาล้วน ๆ มีเฉลยครบด้วย  เป็นประโยชน์กับทุกคน และมือใหม่ที่เพิ่งสอบ เพราะข้อสอบไล่สเต็ป และความคิดรวบยอดให้แข็งแกร่งทุกเรื่อง ครับ ข้อสอบวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย จำนวน 10 ชุด...
1,249แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

สถานที่สอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ที่จะจัดสอบข้อเขียน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้ สถานที่สอบข้อเขียน ครู กทม.2566 สถานที่สอบ...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...