แท็ก: วิชาชีพครู

แจกแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 2565 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย (เฉลยตัวเอียงนะครับ) ความถนัด เป็นการวัดความสามารถ เจตคติ เป็นการวัดความรู้สึกนึกคิด 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องก. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อบังคับ     ข. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อกำหนดค. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อบัญญัติ   ง. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อปฏิบัติ 2. ข้อใดเป็นมาตรฐานวิชาชีพครูก. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานข. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตนค. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติตนง....

ดูกระดาษคำตอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศให้บริการดูกระดาษคำตอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 คลิกที่นี่ดู ประกาศให้บริการดูกระดาษคำตอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565  คลิกยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ!! คลิกที่นี่ ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ!!

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565

31 มีนาคม 2565 ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. 31 มี.ค. นี้ รู้ผลสอบรับตั๋วครู ครั้งที่1/2565 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. “ประวิต” เชิญชวนสมัครสมาชิกใช้บริการ  ผ่านระบบออนไลน์ KSP Self-Service...

จรรยาบรรณวิชาชีพครู Code of Ethics of Teaching Profession

จรรยาบรรณวิชาชีพครู Code of Ethics of Teaching Profession ความหมาย จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึงประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อผดุงเกียรติและสถานะ ของวิชาชีพนั้นก็ได้ผู้กระทำผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ ความสำคัญ จรรยาบรรณในวิชาจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะจำแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่ อาชีพที่เป็น “วิชาชีพ” นั้นกำหนดให้มีองค์กรรองรับ และมีการกำหนดมาตรฐานของความประพฤติของผู้อยู่ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณ“ ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ ” ที่ สำคัญคือ เป็นอาชีพที่มีศาสตร์ชั้นสูงรองรับ...

ความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การผลิตครูเพื่อให้ได้ครูที่ดีมีคุณภาพและมีวิญญาณของความเป็นครูนั้น ถ้าศึกษาหาความรู้ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวคงจะเป็นไปไม่ได้ จำเป็นต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้มากเพียงพอ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างดี มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการทำงานอันจะนำไปสู่ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการ ภาคปฏิบัติเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการผลิตครูเป็นประสบการณ์ที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง เพราะเป็นช่วงสำคัญที่นักศึกษาครูจะต้องตรวจสอบตัวเอง โดยนำทฤษฎีที่ได้จากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆไปประยุกต์สู่ภาคปฏิบัติได้เหมาะสมหรือไม่มากน้อยเพียงใด เป็นโอกาสของนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภายใต้การแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ได้รู้จักเด็กนักเรียน ได้ฝึกการทำงานร่วมกับเพื่อนนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนและชุมชน ได้ฝึกความรับผิดชอบ ความอดทนความมีมนุษย-สัมพันธ์กับผู้อื่น นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้สถาบันได้นำความรู้มาและเทคนิควิธีใหม่ๆ ไปเผยแพร่แก่ชุมชน ขณะเดียวกันก็รับข้อมูลต่าง ๆ จากโรงเรียนนำมาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตครูให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมมากขึ้น จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญยิ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่ต่างๆในโรงเรียนรวมถึงประชาชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ด้วย วัตถุประสงค์และหลักการของการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู วัตถุประสงค์ จากความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดังได้กล่าวมาแล้วนั้น...

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู 2565 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู 2565 พร้อมเฉลย สอบครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง กรณีการสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ยิ่งสอบได้คะแนนสูงที่สุดยิ่งมีโอกาสเลือกโรงเรียนได้ ส่วนการเตรียมตัวสอบนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล บางคนเรียนจบมานานแล้ว ทำงานประจำอยู่ก็ต้องลาออกมาเพื่ออ่านหนังสือสอบวันละ 10 ชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวก่อนถึงวันสอบ เทคนิคเลือกสนาม “สอบครูผู้ช่วย” ผู้สมัครต้องติดตามข่าวสารว่าจังหวัดใดเปิดรับครูสาขาใดบ้าง ครูบางสังกัดเลือกสอบได้จังหวัดเดียวเท่านั้น หากพลาดรอบนี้แล้วต้องรอเปิดปีต่อไป ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ออกอะไรบ้างตามประกาศของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยของปี 2563 ได้ให้รายละเอียด...

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

จรรยาบรรณวิชาชีพครู Code of Ethics of Teaching Profession ความหมาย จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึงประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อผดุงเกียรติและสถานะ ของวิชาชีพนั้นก็ได้ผู้กระทำผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ ความสำคัญ จรรยาบรรณในวิชาจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะจำแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่ อาชีพที่เป็น “วิชาชีพ” นั้นกำหนดให้มีองค์กรรองรับ และมีการกำหนดมาตรฐานของความประพฤติของผู้อยู่ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณ“ ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ ” ที่ สำคัญคือ เป็นอาชีพที่มีศาสตร์ชั้นสูงรองรับ...

เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย 273 องค์กรคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ตามที่ รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง ให้นำร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...