แท็ก: ใบประกอบวิชาชีพครู

เชิญโหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 พร้อมเฉลย โดย สครภ

เชิญโหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 พร้อมเฉลย โดย สครภ แจกฟรีแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลยในฉบับอาจารย์ โดย สครภ เช็กวิธีทดสอบ ขอบเขตและน้ำหนักการวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครูได้ที่นี่ หลังจากที่ คุรุสภา มีประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์ เรื่องเปิดรับ การสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2566 โดยเปิดเข้ารับการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ทั้งหมด 4 รอบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเข้าสอบ...

ระบบรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ปี 2566

ระบบรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ซึ่งสนามสอบ มีดังนี้ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 เริ่มต้นเปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ของคุรุสภาแล้ว ผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 กันยายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งการสอบใบประกอบวิชาชีพครูครั้งนี้จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทดสอบ โดยมีรอบที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 วิธีสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 การสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่...

เปิดสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 40,000 ที่นั่ง สมัคร 21-31 ตุลาคม 2566

เปิดสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 40,000 ที่นั่ง สมัคร 21-31 ตุลาคม 2566 สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2566จังหวัดที่จัดสอบ1) กรุงเทพมหานคร2) ปทุมธานี3) จันทบุรี4)...

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู PDF พร้อมเฉลยฟรี

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู PDF พร้อมเฉลยฟรี ตามที่คุรุสภากำหนดให้ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพที่จะทดสอบและประเมินไว้ ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน ๕ วิชา และ (๒)...

หลักเกณฑ์ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภา 2566

สำหรับการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ขอใบประกอบวิชาชีพครูล่าสุดนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 หลักเกณฑ์คุรุสภา ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู 2566 1. ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2 )...

ติดตามข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ได้ที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้           1) ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  และครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 สามารถตรวจสอบสิทธิโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ที่ใช้ในการสมัคร  เข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 และครั้งที่...

แจกแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 มีเฉลยในฉบับอาจารย์

แจกแนวข้อสอบ เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู มีเฉลยในฉบับอาจารย์ ตามที่คุรุสภากำหนดให้ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกาหนดองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพที่จะทดสอบและประเมินไว้ ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จานวน ๕ วิชา และ (๒) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู...

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู การสื่อสารปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู การสื่อสารปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต มนุษย์จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารทำให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ  สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน หลักในการสื่อสารการสื่อสารจะประสบความสำเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรคำนึงถึงหลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบรี, 2542: 13-14) 1.  ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องทำความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร...

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมเฉลย 2566

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมเฉลย 2566 สวัสดีครับวันนี้การศึกษาไทย มีข้อสอบดีๆ ที่จะมาแนะนำให้กับทุกท่านที่ต้องการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู ได้มาศึกษากันครับ เป็นแนวข้อสอบสำหรับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ยังไงลองมาดูกันได้ครับ ข้อสอบแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Question refer to the following conversations.Dialog 1A: Devi, have you thought about where you...

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565

31 มีนาคม 2565 ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. 31 มี.ค. นี้ รู้ผลสอบรับตั๋วครู ครั้งที่1/2565 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. “ประวิต” เชิญชวนสมัครสมาชิกใช้บริการ  ผ่านระบบออนไลน์ KSP Self-Service...
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ดูตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566

สทศ. เผยแพร่กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย สทศ. เผยแพร่กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...