แท็ก: ใบอนุญาต

สอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร

กำหนดการทดสอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร 1. การทดสอบข้อเขียนประจำปี 2565 กำหนดให้มี 4 ครั้ง ดังนี้ 1.1 ครั้งที่ 1/2565 มีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565รับสมัครสอบวันที่ 19 มีนาคม 2565สอบข้อเขียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2565ประกาศผลการสอบ 1.2 ครั้งที่...

ข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เน้นๆ 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เน้นๆ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ตัวเฉลยตัวเอียงนะครับ 1. วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547ง. ถูกทุกข้อ 2. อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด?ก. 400 บาทข. 500 บาทค. 600 บาทง....

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คู่มือการใช้งานสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (KSP Self-Service) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์คู่มือการใช้งาน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 Phone: 0 2304 9899 Email: สำหรับรับ-ส่งหนังสือราชการเท่านั้น ksp@saraban.mail.go.th Web: https://www.ksp.or.th/ksp2018/ SERVICE KSP Self ServiceKSP School ServiceKSP Bundit Serviceตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตสถาบันผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรอง

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (โปรดอ่าน) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559บันทึกชี้แจงต่อหลังใบอนุญาตหมดอายุแบบคำขอต่อใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์(คส.02.40)วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (โปรดอ่าน) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559บันทึกชี้แจงต่อหลังใบอนุญาตหมดอายุแบบคำขอต่อใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา(คส.02.20)วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (โปรดอ่าน) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559บันทึกชี้แจงต่อหลังใบอนุญาตหมดอายุแบบคำขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10)วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพแบบบัญชีรายชื่อผู้ขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ(สำหรับสถานศึกษา) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (โปรดอ่าน) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559บันทึกชี้แจงต่อหลังใบอนุญาตหมดอายุแบบคำขอต่อใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา(คส.02.20)วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (โปรดอ่าน) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559บันทึกชี้แจงต่อหลังใบอนุญาตหมดอายุแบบคำขอต่อใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา(คส.02.30)วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (โปรดอ่าน) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559บันทึกชี้แจงต่อหลังใบอนุญาตหมดอายุแบบคำขอต่อใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์(คส.02.40)วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ที่มา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

คุรุสภาแจ้งประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จะไม่มีการส่งรูปแบบบัตรแข็งและใบอนุญาตบัตรอ่อน ให้ทางไปรษณีย์แล้วนะคะ แต่จะเป็นรูปแบบ " ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ "
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...