KPA ย่อมาจาก Knowledge Practice Attitude

74749
0

KPA ย่อมาจาก Knowledge Practice Attitude

การเขียนแผนการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆจะต้องมีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุม KPA ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องชัดเจนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางความคิด และการปฏิบัติงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนั้นนอกจาก KPA จะเป็นเครื่องมือประเมินของผู้เรียนแล้ว ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบประสิทธิ์ภาพของผู้สอนได้ด้วยเช่นเดียวกัน

KPA ย่อมาจากอะไร

KPA ย่อมาจาก Knowledge Practice Attitude หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละแบบแผนการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วย 3 ด้านด้วยกันคือ

  • การประเมินด้านความรู้ (K) จะนิยมใช้แบบทดสอบในการประเมิน
  • การประเมินด้านทักษะและการปฏิบัติ (P) จะใช้ภาระงานหรือชิ้นงานมาประกอบกับเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) มาประเมิน
  • การประเมินด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)จะใช้การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมีความซับซ้อนกว่า 2 อย่างแรก

อ้างอิง
https://www.ineedtoknow.org/kpa

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 19 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ตัวอย่างการเขียนบันทึกหลังสอน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA
บทความถัดไปไฟล์ Excel แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 51 ปรับปรุง พ.ศ. 2560

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่