การศึกษาไทย

884 โพสต์ 14 ความคิดเห็น
เว็บข่าวการศึกษาอันดับ 1 ของไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 การศึกษาไทย มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มาฝากทุกท่านครับ โดยเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 ยังรอการอัพเดต จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. เลื่อนการจัดงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ออกไปอีก...

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องน่ารู้: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงาน และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของ ครม.ที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะห์...

แบบบันทึกทัศนศึกษาสวนสัตว์ ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

แบบบันทึกทัศนศึกษา สวนสัตว์ สมุดบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบบันทึกทัศนศึกษาสวนสัตว์ ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษาขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/Gru-Boo-English

สรุปเหตุการณ์สําคัญ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2565 ทุกประเด็น

สรุป เหตุการณ์สำคัญ 2565 ทุกประเด็น สรุปเหตุการณ์สําคัญ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2565 ทุกประเด็น 1.ร่างเกณฑ์ย้ายครู แบบใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 66 ครูผู้ช่วยรอบทั่วไป 2ปี เขียนย้ายได้ ครูผู้ช่วย สอบรอบ กรณีพิเศษ ว.16 17 ติดเงื่อนไข 4 ปีย้าย ครูคืนถิ่น ติดเงื่อนไข 5...

แจกใบงานวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมดีๆวาดภาพระบายสีวันแม่แห่งชาติ

วันนี้มีกิจกรรมดีๆมาแบ่งปันในงานวันแม่แห่งชาติ เป็นกิจกรรมระบายสี เขียนเรียงความ ในวันแม่ ที่ท่านมีพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน โดยเราต้องขอขอบพระคุณผู้จัดทำใบงาน เพจใบงานภาษาไทยพาเพลิน ที่ได้จัดทำใบงานวันแม่แห่งชาติ มาแบ่งปัน ใบงานระบายสีวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมดีๆมาแบ่งปันในงานวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมระบายสี เขียนเรียงความ ในวันแม่

แจกรูปภาพระบายสีวันแม่ 2565 ไฟล์เวิร์ดนำไปใช้งานได้

วันแม่ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาติ ทำให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของ แม่ ผู้ให้กำเนิด แม่ผู้เลี้ยงดู เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิต คือ บุคลลผู้ให้ชีวิต ผู้คอยคุ้มครอง ผู้มอบความอบอุ่น แม่ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนคอยผลักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในทุกๆ ด้าน แจกรูปภาพระบายสีวันแม่ 2565 ไฟล์เวิร์ดนำไปใช้งานได้ ขอขอบคุณที่มา...

Excel แบบรายงานการคัดกรองการอ่านเขียน ประถม ม.ต้น ม.ปลาย

การศึกษาไทยขอแนะนำ แจกฟรี ไฟล์ Excel แบบรายงานการคัดกรองการอ่านเขียน รวมคะแนนอ่านออกเขียนได้ สำหรับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย จัดทำโดยคุณครู Korrawan Obsuwan แจกฟรี ไฟล์ Excel แบบรายงานการคัดกรองการอ่านเขียน รวมคะแนนอ่านออกเขียนได้ สำหรับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่าง ดาวน์โหลดเข้าเครื่องก่อนแก้ไขนะครับ โดยคลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือกดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ขอขอบพระคุณ คุณครู Korrawan Obsuwan

ไฟล์ Excel แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 51 ปรับปรุง พ.ศ. 2560

เผยแพร่ไฟล์ แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เผยแพร่ไฟล์ แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ และขอขอบคุณที่มา Kroo CStat

KPA ย่อมาจาก Knowledge Practice Attitude

KPA ย่อมาจาก Knowledge Practice Attitude การเขียนแผนการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆจะต้องมีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุม KPA ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องชัดเจนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางความคิด และการปฏิบัติงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนั้นนอกจาก KPA จะเป็นเครื่องมือประเมินของผู้เรียนแล้ว ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบประสิทธิ์ภาพของผู้สอนได้ด้วยเช่นเดียวกัน KPA ย่อมาจากอะไร KPA ย่อมาจาก Knowledge Practice Attitude หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละแบบแผนการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วย 3 ด้านด้วยกันคือ การประเมินด้านความรู้ (K) จะนิยมใช้แบบทดสอบในการประเมินการประเมินด้านทักษะและการปฏิบัติ (P) จะใช้ภาระงานหรือชิ้นงานมาประกอบกับเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) มาประเมินการประเมินด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์...

ตัวอย่างการเขียนบันทึกหลังสอน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

ตัวอย่างการเขียนบันทึกหลังสอน การบันทึกหลังแผนการสอน เครดิตครูบูชารัตน์ โพธิศิริ ขอแนะนำไฟล์ตัวอย่างการบันทึก หลังแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างบันทึกหลังการสอนออนไลน์ ให้สอดคล้องและครบ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) ครับ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการทำผลงาน หรือเลื่อนวิทยฐานะได้ ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาวิธีการบันทึก หลังแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกหลังการสอนออนไลน์ ได้ในเอกสารด้านล่างเลยครับ  ตัวอย่างการบันทึกหลังสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง และครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA ขอขอบคุณไฟล์จาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เครดิตไฟล์ ครูวรยา อองภา

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เครดิตไฟล์ ครูวรยา อองภา เผยแพร่ตัวอย่าง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพื้นที่ (เอกสารอ้างอิงประกอบ ตชว. 1.3, 1.4, 1.7) ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสาร PDF สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ขอบคุณที่มา : Facebook วร...

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 วิทยากรบรรยายโดย ดร.สถาพร  พฤฑฒิกุล Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร ...

ดาวน์โหลดแผน Active Learning ประเมิน วPA 2565 ใหม่ล่าสุด

Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558) รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING แผน Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1....

รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์ Word แก้ไขได้ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2565 โดยครูสายบัว พิมพ์มหา ขออนุญาตแบ่งปัน ไฟล์ Word แก้ไขได้ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2565 โดยครูสายบัว พิมพ์มหา ดาวน์โหลดเข้าเครื่องตัวเองก่อนแก้ไขนะครับ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ขอขอบคุณ และติดตามผลงานได้ที่ ครูสายบัว

แจกไฟล์รายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง PA ในรูปแบบเอกสาร

แบ่งปัน ตัวอย่าง แนวทางการรายงานผล การพัฒนางานตามข้อตกลง PA ในรูปแบบเอกสาร ขอแนะนำแบ่งปันตัวอย่าง แนวทางการรายงานผล การพัฒนางานตามข้อตกลง PA ในรูปแบบเอกสาร โดย คุณครูศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ โรงเรียนบ้านซำหวาย ข้อเน้นย้ำจากผู้จัดทำ ไฟล์รายงานดังกล่าว ไม่ใช่รูปแบบที่ กคศ. กำหนด ผอ.โจ จัดทำขึ้นตามคำเรียกร้องของครูเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ครูเป็นไอเดีย ในการรายงาน PA ดังกล่าว ครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของตัวเองการนำเสนอรายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA ไม่มีรูปแบบกำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับความสะดวก และความถนัดของครูแต่ละท่าน...

แจกไฟล์ Word เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน ครบทั้ง 13 ตัวชี้วัด

แบ่งปันไฟล์ Word เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน ครบทั้ง 13 ตัวชี้วัด  ไฟล์ Word เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน ครบทั้ง 13 ตัวชี้วัดโดย Facebook เพจ ครูชัยภูมิ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ ขอขอบคุณที่มา Facebook เพจ ครูชัยภูมิ

แจกไฟล์เวิร์ด รายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน 1/2565

แจกไฟล์เวิร์ด รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2565 เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์ Word แก้ไขได้ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2565 โดยครูสายบัว พิมพ์มหา ขอแนะนำ เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์ Word แก้ไขได้ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2565 โดยครูสายบัว พิมพ์มหา ดาวน์โหลดแจกไฟล์เวิร์ด รายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน 1/2565 เข้าเครื่องตัวเองก่อนแก้ไขนะครับ ดาวน์โหลดไฟล์ ขอขอบคุณ และติดตามผลงานได้ที่ ครูสายบัว

สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2565

สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2565 กองร้อยน้ำหวาน ความคืบหน้าล่าสุด​ พล.ต.ต.อุทัย​ กวินเดชาธร​ ผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน(ผบก.อคฝ.) เปิดเผยว่า​ พล.ต.ท.ภัคพงศ์​ พงษ์เภตรา​ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.)​เป็นประธานประชุมแนวทางรับสมัคร ‘กองร้อยน้ำหวาน’ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1.รับสมัคร​ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.- 20 ส.ค.63 2.สอบข้อเขียน​ วันที่ 13 ก.ย.63 3.สอบพละ วันที่​ 23​ -​ 24...

รับสมัครสอบตํารวจหญิง 65 สายอํานวยการ 150 อัตรา (กองร้อยน้ำหวาน)

เปิดรับสมัครสอบตำรวจหญิง จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563 กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นตำรวจควบคุมฝูงชนหญิง กองร้อยน้ำหวาน บก.อคฝ. จำนวน 150 อัตรา ประจำปี 2563 ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย...

สอบตํารวจหญิงชายสายอํานวยการ ปี2565 รับ 300 อัตรา ที่นี่

เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน 300 อัตรา ทั้งชายและหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - ชาย สูง 160 ขึ้นไป- หญิง สูง 150 ขึ้นไป(วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.) สพฐ. นายสิบตำรวจ 100 อัตรา ชาย 80 อัตรา หญิง...
879แฟนคลับชอบ
10ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

EDITOR PICKS