การศึกษาไทย

1734 โพสต์ 37 ความคิดเห็น
เว็บข่าวการศึกษาอันดับ 1 ของไทย

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถทำได้ภายใน 180 วันก่อนวันหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นเอกสารสำคัญที่ครูทุกคนต้องมีเพื่อประกอบวิชาชีพครู หากใบอนุญาตหมดอายุ ครูจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพครูได้ จะต้องทำการต่ออายุใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถทำได้ภายใน 180 วันก่อนวันหมดอายุ โดยยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา แนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด และชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 500 บาท ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูล่าช้า (เกิน 180 วัน แต่ไม่เกิน 5 ปี) 500 บาท + ค่าดำเนินการเพิ่มเดือนละ 200...

แนวข้อสอบนักธรรมโท ประมวลปัญหา-เฉลย ข้อสอบธรรม

ประมวลปัญหา-เฉลย ข้อสอบธรรม สนามหลวง นักธรรมโท (๒๕๕๑-๒๕๕๙) ข้อสอบพร้อมเฉลยครบทุกวิชา (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๙) จัดเรียงตามเนื้อหาหลักกสูตรแม่กองธรรม สนามหลวง เหมาะสำหรับพระภกิษุสามเณรเตรียมสอบธรรม สนามหลวงระดบันักธรรมช้ันโท ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ดูตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566

สทศ. เผยแพร่กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย สทศ. เผยแพร่กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย...

ก.ค.ศ. เดินหน้า ใช้เกณฑ์ PA ประเมินครู เริ่ม ปี 2567

ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด เพิ่มห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เพิ่มทางเลือกในการยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะ (สื่อ นวัตกรรม) เพิ่มตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน) เพิ่มช่องทางแนบเอกสารการได้รับรางวัล (ตามความสมัครใจ) พัฒนา DPA Version 3 เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน สร้างระบบย่อยในการกำกับติดตาม พัฒนาระบบให้คล่องตัวมากขึ้น เพิ่ม Application สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. กับกรรมการประเมินในระบบ ก.ค.ศ.’ เดินหน้า ใช้เกณฑ์ PA ‘ประเมินครู’...

แบบทดสอบธรรมศึกษา ทุกชั้นทุกวิชาออนไลน์

เว็บไซต์สำหรับทำแบบฝึกหัด ธรรมศึกษาออนไลน์ ทุกระดับชั้น (วิชา ธรรม - พุทธ - วินัย) โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ทดสอบวัดภูมิความรู้ได้ที่ quiz.dhammastudy.org (ใช้ได้ทั้ง Smartphone PC Laptop) เว็บไซต์สำหรับทำแบบฝึกหัด ธรรมศึกษาออนไลน์ ที่นี่

ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก 2566

กระทู้ธรรมคือ ? การเรียงความแก้กระทู้ธรรม เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และความรู้สึก ของผู้เขียนซึ่งได้มาจากการศึกษาวิชาธรรมะ พุทธะ และเบญจศีลเบญจธรรม ว่าสามารถจะถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และความรู้สึกออกไปสู่ผู้อื่นได้ดีหรือไม่ กระทู้ธรรมชั้นตรี โท เอก 2566 เรียงความ แก้กระทู้ธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 66 พร้อมเฉลย...

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินสอบธรรมศึกษา ปี 2566

สำนักงานแม่กองธรรมศึกษาร่วมกับวัดระฆังโฆสิตารามและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้จัดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2566 ในสนามสอบกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีหัวข้อในปีนี้เป็น "สอบธรรมศึกษา พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม" การสอบธรรมศึกษาจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 17:31 น. โดยจัดสอบทั่วประเทศในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานแม่กองธรรมศึกษาได้ร่วมมือกับวัดระฆังโฆสิตารามและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในการแถลงข่าวสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา 2566...

วันสอบธรรมสนามหลวง 2566 ธรรมศึกษา สอบวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

วันสอบธรรมสนามหลวง 2566 ธรรมศึกษา สอบวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๖ธรรมศึกษาสอบวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖(ส่งสมัคร สิงหาคม - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการจัดสอบประกาศวันสอบระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาคระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลางส่วนกลาง ภาคผนวกขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๒๕๖๔ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๒๕๖๑ หนังสือธรรมศึกษาออนไลน์ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา | PDFธรรมศึกษาชั้นตรี...

กําหนดการกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2566

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ ในประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อไร? ประเทศไทยจัดวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้คิดริเริ่ม กำหนดให้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ซึ่งเป็นคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นเป็นต้นมาเป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกวันที่...

Canva เปิดคอร์สเรียน Online ฟรี! รวมเทคนิคการออกแบบกว่า 1,000 บทเรียน

Canva เปิดคอร์สเรียน Online ฟรี! รวมเทคนิคการออกแบบกว่า 1,000 บทเรียนสำหรับนักออกแบบยุคใหม่ คงไม่มีใครไม่รู้จัก “Canva” สุดยอดผู้ช่วยที่จะทำให้งานออกแบบของคุณมีดีไซน์ที่โดดเด่น แถมใช้งานง่าย ไม่ว่าใครก็ทำได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ Graphic Design ระดับเริ่มต้น เรียนได้ทั้งคนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หรือคนที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพ หรือสร้างสรรค์งานด้านกราฟิกให้สวยขึ้น เรียนฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการใช้และปรับแต่งเทมเพลต แก้ไขชิ้นงาน ปรับแต่งดีไซน์ให้สวยงามสะดุดตา ก็มีให้ครบ...

ดาวน์โหลดฟรี เอกสารประกอบการเรียนเสริม TGAT-TPAT ปี 2566

ดาวน์โหลดฟรี เอกสารประกอบการเรียนเสริม TGAT-TPAT ปี 2566 เชิญชวนนักเรียน ชั้น ม.6 มาเตรียมความพร้อมการสอบ TGAT และ TPAT ตามความถนัดและความสนใจ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2566 รับชมผ่าน 3 ช่องทาง OBEC Channel YouTube : www.youtube.com/@OBECTVONLINE/streams OBEC Channel Facebook...

อัพเดทเช็กตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียน ป.6-ม.3-ม.6

 การสมัคร O-NET เป็นการสอบตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสอบ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการนำคะแนนไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสอบเข้า ม.1, ม.4 หรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้สมัครให้ ส่วนนักเรียนเทียบเท่าหรือ Home School จะต้องดำเนินการสมัครเอง โดยกำหนดการสมัคร และประกาศที่นั่งสอบมีดังนี้  กำหนดการสมัคร ป.6/ม.3/ม.6 วันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่...

สพฐ. ชี้แจงแนวทางบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

สพฐ. ชี้แจงแนวทางบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ...

การย้ายครู 2567 รมว.ศธ. เสนอโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น

การย้ายครู 2567 รมว.ศธ. เสนอโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นปรนัยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผล มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การย้ายครู 2567 มาฝากทุกท่าน โดยรมว.ศธ. ได้เสนอโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นปรนัยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566...

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยในปีนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทบุคคลพลเรือน 2. ประเภททหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศ และสังกัดหน่วยงานอื่นในกระทรวงกลาโหมที่สมัครใจเข้ารับราชการในกองประจำการ 3. ประเภททหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศที่รับราชการในกองประจำการครบ 2 ปี สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th เท่านั้น!!! *** ในการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์รับสมัคร ขอให้อ่านโดยละเอียด และตรวจทานข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนกดยืนยันข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในระบบ ***

เมื่อสื่อออนไลน์กลายเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นที่ใหญ่ที่สุด

เมื่อสื่อออนไลน์กลายเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นที่ใหญ่ที่สุด การเข้าถึงมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาบนโลกออนไลน์จึงมีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่การวางแผนและวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ สภาการศึกษา ชวนดู Top 4 ประเด็นการศึกษาบนโลกออนไลน์ จากการรวบรวมโดยใช้แพลตฟอร์ม Zanroo Social Analysis มีประเด็นใดบ้างไปดูกันเลยค่ะ ความรุนแรงในโรงเรียน เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ (Bully) ข้อเสนอแนะต่อปัญหา ได้แก่ มีพื้นที่ปลอดภัยต่อนักเรียน มีนักจิตวิทยาในโรงเรียน กำหนดบทลงโทษ ฯลฯ หนี้และการกู้ กยศ....

ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด

“ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด” เพิ่มห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มทางเลือกในการยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะเพิ่มตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเพิ่มช่องทางแนบเอกสารการได้รับรางวัล (ตามความสมัครใจ) พัฒนา DPA Version 3 เพิ่ม Application สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. กับกรรมการประเมินในระบบ DPA รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า "การปรับปรุงระบบการประเมินในครั้งนี้ ฝ่ายนโยบายและผู้บริหารระดับสูงทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันแล้ว ยืนยัน และให้ความมั่นใจกับข้าราชการครูฯ...

ชอบหลักการ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ สตาร์ทที่ 18,000 บาท

ชอบหลักการ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ วุฒิปริญญาตรี สตาร์ทที่ 18,000 บาท ปรับขึ้นปีละ 10% ภายใน 2 ปี รัฐบาลขึ้นเงินเดือนข้าราชการปรับขึ้นเริ่มต้นที่ 18,000 บาทให้กับผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่เริ่มงานในตำแหน่งประเภทประชาชน โดยมีการปรับเงินเดือนทุกปีละ 10% และทำให้เพื่อการแข่งขันกับภาคเอกชน โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. ได้เสนอหลักการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมุ่งเน้นการดูแลข้าราชการที่เข้าใหม่ โดยต้องปรับชดเชยจากกลุ่มอื่นๆ ให้เท่าเทียมกันอย่างมีแผนการ โดยยึดโยงกับตำแหน่งที่ตั้งไว้ เพื่อปรับให้เหมาะสม...

ลอยกระทงใส่ดอกไม้อะไรดี? ดอกไม้ที่นิยมใส่ในกระทงลอยกระทงนั้นมีดังนี้

ดอกไม้ที่นิยมใส่ในกระทงลอยกระทง ดอกไม้ที่นิยมใส่ในกระทงลอยกระทงนั้น มักมีความหมายมงคล สื่อถึงความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง และความสมหวังในชีวิต ดอกไม้ที่นิยมใส่ในกระทงลอยกระทง ได้แก่ ดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด และความหลุดพ้นจากกิเลส ดอกดาวเรือง หมายถึง ความรุ่งเรือง ความเจริญก้าวหน้า ดอกกุหลาบ หมายถึง ความงดงาม ความรวย ความสมหวัง ดอกมะลิ หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความรัก ความสามัคคี ดอกจำปี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง...

แผนภูมิความก้าวหน้าในวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

แผนภูมิความก้าวหน้าในวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เดิม กับ ใหม่ วิชาชีพครู คือ วิชาชีพทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และ การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ครูจึงต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ ผ่านการศึกษาอบรมมาอย่างเข้มข้น มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู...

แจกภาพระบายสีวันคริสต์มาส สำหรับนักเรียนทำกิจกรรม เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่

แจกภาพระบายสี วันคริสต์มาส สำหรับนักเรียนทำกิจกรรม เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่ สำหรับนักเรียนที่กำลังมองหาภาพระบายสีเพื่อใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาส ทางทีมงานขอแจกภาพระบายสีฟรีเพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ทันที ภาพระบายสีนี้ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศสบายๆ เหมาะสำหรับงานกิจกรรมที่ต้องการความผ่อนคลายและสนุกสนานในวันสำคัญเหมือนวันคริสต์มาส เมื่อนำภาพระบายสีนี้มาใช้ นักเรียนสามารถให้สีให้กับภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ สามารถใช้หลายสีหรือสีเดียวก็ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความคล่องตัวและความสนุกสนานให้กับกิจกรรมที่นักเรียนกำลังทำอยู่ นอกจากนี้ ภาพระบายสียังสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะทางสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ด้วย เช่น การให้สีที่ตรงกับภาพระบายสี เพื่อสร้างความสมดุลในการให้สี หรือการใช้ช่องว่างในภาพระบายสีเพื่อสร้างรายละเอียดและความหลากหลายให้กับผลงาน แจกภาพระบายสีวันคริสต์มาส สำหรับนักเรียนทำกิจกรรม เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่ ดังนั้น หากนักเรียนต้องการภาพระบายสีที่สนุกสนานและสร้างความคล่องตัวในกิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียนสามารถดาวน์โหลดภาพระบายสีที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ได้ที่ลิงก์ด้านบน แล้วนำไปใช้งานได้เลย...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกูฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี ๒๕๖๖

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 23 พ.ย.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกูฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี ๒๕๖๖ ทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๒๖๙,๙๗๙ รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ดังรายนามท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่...

สมัครที่นี่ “เพชรในตม” ปี 67 มาแล้ว! จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู

โครงการเพชรในตม คืออะไร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13 –...

เข้าระบบ DPA ประเมินครูที่นี่ DPA Version 3

การใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของของสถานศึกษา ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA สำนักงานก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งาน ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประเด็นที่คุณครูและโรงเรียนต้องทำความเข้าในเกี่ยวกับระบบ dpa ตามหลักเกณฑ์ วpa ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจ คือ อีเมล์ที่ใช้ในการสมัครเข้าใช้งานระบบ DPA จะมีเงื่อนไขในการใช้อีเมล์ดังนี้ ครับ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ระบบDPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ...

ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 2566

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คุรุสภา เปิดสมัครเข้ารับการทดสอบฯ 4-22 กันยายน 2566 สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ที่นี่ เช็กคุณสมบัติ ดูปฏิทินไทม์ไลน์ทั้งหมด เช็กเลย สอบใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2566 ล่าสุดเว็บไซต์ คุรุสภา ประกาศ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนด จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...

กสพท เปิดให้พิมพ์บัตรเข้าสอบได้แล้ว ประจำปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนพิมพ์บัตรเข้าสอบ กสพท ปีการศึกษา 2567 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www9.si.mahidol.ac.th/ แล้วกดปุ่ม รายละเอียด ตรง “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ กสพท ปีการศึกษา 2567 2. จากนั้นให้ ล็อกอินด้วย “เลขบัตรประชาชน” และ “เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล” 3. อ่านรายละเอียดแล้วทำความเข้าใจการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้เรียบร้อย ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด 4. กดสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ...

การสอบ TCAS67 เปิดรับสมัคร TCAS67 สำหรับนักเรียนทั่วประเทศไทย

การสอบ TCAS67 การสอบ TCAS67 เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยนักเรียนจะต้องสอบวิชาต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และสามารถเลือกสนามสอบที่สะดวกตามที่เขาต้องการ สนามสอบ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เขตดุสิต  ราชวินิต มัธยม  เขตราชเทวี  ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  เขตสาทร  วัดสุทธิวราราม    ปทุมวัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตจตุจักร  สารวิทยา  เขตจตุจักร  หอวัง      เขตดอนเมือง  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง    เขตลาดพร้าว  สตรีวิทยา ๒  เขตสายไหม  ฤทธิยะวรรณาลัย     เขตหลักสี่  ราชวินิตบางเขน  บางเขน...

วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และวิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่า ตรา คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ  เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ  ประเทศชาติ  ศาสนา ...

ดาวน์โหลดเอกสารการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2567

ดาวน์โหลดเอกสารการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2567 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6691 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ ศธ...
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...