ดาวน์โหลดไฟล์แบบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ ปี 2565 แบบใหม่

5705
0

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. ข้อมูลอื่นๆ (วินัย ความยากลำบาก)
  2. ประวัติรับราชการ
  3. ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
  4. เหตุผลการขอย้าย
  5. ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ(กรณีสับเปลี่ยนกับ…)
  6. หลักฐานประกอบการพิจารณา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ด ปี 2565 แบบใหม่ล่าสุด

ตัวอย่างที่ 1 เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู ของคุณครูเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์

ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารที่ 1

ตัวอย่างที่ 2 เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู ของคุณครูกนกอร  ศรีคำ

ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารที่ 2

ตัวอย่างที่ 3 เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู ของคุณครูไพลิน ทรงนาศึก

ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารที่ 3

ตัวอย่างที่ 4 เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู ของคุณครูนายธนิส  ชินะตังกูร

ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารที่ 4

ขอบคุณที่มา:

1. คุณครูเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์

2. คุณครูกนกอร  ศรีคำ

3. คุณครูไพลิน ทรงนาศึก

4. คุณครูนายธนิส  ชินะตังกูร

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกสอบล่าสุด 2565
บทความถัดไปกำหนดการรับสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่