การศึกษาไทย

1734 โพสต์ 37 ความคิดเห็น
เว็บข่าวการศึกษาอันดับ 1 ของไทย

เปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 1 ภาคภาษาไทย

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 1 ภาคภาษาไทย จำนวน 3 รุ่น พร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 รับสมัครจำนวนรุ่นละ 500 คน รวมจำนวน 1,500 คน ลงทะเบียนอบรมฯ ได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/ชาวไทย ข้ารับการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ksplms.alldemics.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา

แจกแคปชั่นลอยกระทง 2566 แคปชันภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

แจกแคปชั่นลอยกระทง 2566 แคปชันภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล Happy Loy Krathong Day.สุขสันต์วันลอยกระทง May this day wash away all the bad and bring you all the good.ขอให้วันนี้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป และนำพาแต่สิ่งดี ๆ เข้ามานะ Wishing peace...

ภาพวาดระบายสีวันลอยกระทง 2566 เทศกาลประจำปีที่มีความสำคัญมากในประเทศไทย

"ลอยกระทง" เป็นเทศกาลประจำปีที่มีความสำคัญมากในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทศกาลประเพณีที่มีรากฐานมาจากประเพณีทางวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก ลอยกระทงมีหลายรูปแบบและเป็นที่นิยมทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง ภาพวาดระบายสีวันลอยกระทง 2566 สำหรับนักเรียน น้องๆ หนูๆ ซึ่งการระบายสีเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมายทั้งด้านจิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการทางสติปัญญา นอกจากนี้ ภาพวาดระบายสียังมีผลประโยชน์ทางสุขภาพที่สำคัญ นี่คือบางประโยชน์ที่มีการระบายสี เทศกาลลอยกระทงเป็นการรวมตัวของประชาชนทั้งประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนา และยังเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบที่ทุกคนมาร่วมแบ่งปันความสุขและสร้างสรรค์ภาพลอยกระทงที่สวยงาม

ดาวน์โหลดหนังสือ ปัญหาการใช้ภาษาไทย เอาไว้อ้างอิงวิจัย

วันนี้การศึกษาไทย มีคุณครูที่จะทำรายวิชาภาษาไทย ศึกษาเล่มนี้เลย แล้วนำไปเขียนในบทที่ 1 วิจัยผลงานทางวิชาการ ว PA ของเรา การใช้ภาษาเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลและ วิเคราะห์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่อได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทยวรรณกรรมอยุธยา และภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากนั้นก็ได้นำผลการวิจัยออกเผยแพร่เป็นระยะ ๆ ในวารสารและนิตยสารหลายเล่ม เช่น ข่าวรามคำแหง ฟ้ารามมติชน วารสารธรรมศาสตร์ วารสารภาษาและหนังสือ วารสารราชบัณฑิตยสถานสตรีสาร...

สสวท. ขอเชิญอบรมออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)”

สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 5 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร (4 ระดับ) เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม เปิดรับสมัคร และอบรมตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566...

Universal Design for Learning เครื่องมือช่วยในการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน

Universal Design for Learning เครื่องมือช่วยในการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน วันนี้ สภาการศึกษา ชวนทุกท่านเรียนรู้ Universal Design for Learning เครื่องมือช่วยในการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง มาดูการออกแบบการทำงานของสมองที่ครอบคลุมมิติต่างๆ กันค่ะ การเข้าถึง (Access)เพิ่มทางเลือกและอิสระในการเลือก เพิ่มความเชื่อมโยง ลดสิ่งรบกวน รูปแบบการนำเสนอปรับแต่งได้ และหลากหลาย เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี ปรับวิธีการตอบสนองให้หลากหลาย การสร้าง(Build) สนับสนุนการร่วมมือ เน้นความสำคัญของเป้าหมาย เพิ่มความท้าทายด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย นำเสนอโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย...

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2567 มหาลัยใดเข้าร่วมบ้างเช็คได้ที่นี่

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2567 มหาลัยใดเข้าร่วมบ้างเช็คได้ที่นี่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นโครงการที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้เรียน “ครู” โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หรือการประถมศึกษา และกลับไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นท้องถิ่นหรือภูมิลำเนาของตนเอง มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครครูรักษ์ถิ่น 2567 ปีนี้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 3.จำนวนรับทั้งหมด 1,500 ทุน  ปีละ 300 ทุน 4.คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีสัญชาติไทย บิดา มารดา และผู้รับทุน...

สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ มาตรา 38 ค(2) ทั่วประเทศ รอยืนยันตำแหน่งว่าง 319 อัตรา

ด่วนที่สุด! สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ มาตรา 38 ค(2) ทั่วประเทศ รอยืนยันตำแหน่งว่าง 319 อัตราขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6458 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38...

เช็ครายชื่อคนโกง ออนไลน์ 2566 ฟรี ได้ที่นี่ก่อนโอนเงิน

ปลุกเว็บฉลาดโอน ป้องกันภัยฉ้อโกงออนไลน์ สวัสดีครับวันนี้การศึกษาไทย.com ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าใช้งานเว็บไซต์ ฉลาดโอน เพื่อเช็ครายชื่อคนโกง พร้อม Mr.Check ฮีโร่ผู้พร้อมช่วยเหลือประชาชน โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเพื่อป้องกันภัยการฉ้อโกงออนไลน์ ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ฉลาดโอน เช็ครายชื่อคนโกง ออนไลน์ ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกร้องเรียนมากกว่า 3.3 ล้านครั้ง จำนวนสมาชิก 27,171 ราย ประชาชนแจ้งข้อมูลร้องเรียน จำนวน 410,900 ราย ผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ จำนวน 893 ราย ประโยชน์ของเว็บไซต์ฉลาดโอน สำหรับเช็ครายชื่อคนโกง เว็บไซต์ฉลาดโอนมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือสังคม สามารถเช็ครายชื่อคนโกงได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์...

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ www.dlt-elearning.com ได้ที่นี่

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่าน DLT e-Learning มีดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากนั้นเลือก "ลงทะเบียน" (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด) เลือก "แบบทดสอบก่อนอบรม" เลือกชนิดของใบขับขี่ที่ต้องการอบรม ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล รายละเอียดหลักสูตร: ต่ออายุ (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1...

วิธีต่อใบขับขี่แบบด่วน ไม่ต้องรอนาน ทำอย่างไรได้เร็วมาดูกัน

วิธีต่อใบขับขี่แบบด่วน ไม่ต้องรอนาน ทำอย่างไรได้เร็วมาดูกัน สวัสดีครับ วันนี้การศึกษาไทย.com มีวิธีต่อใบขับขี่แบบด่วน ไม่ต้องรอนาน และถูกกฎหมาย ทำอย่างไรได้เร็วมาดูกันได้เลยครับ การต่อใบขับขี่แบบด่วน ใกล้จะถึงเวลาที่ต้องต่ออายุใบขับขี่แล้วหรือยัง? หากคุณกำลังมองหาวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการต่อใบขับขี่แบบด่วน ไม่ต้องรอนานและถูกกฎหมาย ขอแนะนำวิธีการดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1: อบรมออนไลน์ ให้ทำการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com โดยลงทะเบียนใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ และเลือกประเภทการอบรมที่เกี่ยวข้องกับใบขับขี่ของคุณ ขั้นตอนที่ 2: สอบข้อเขียน หลังจากที่คุณทำการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะต้องทำการสอบข้อเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจร จำนวน 50 ข้อ...

อัพเดทหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ว18/66-67 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว18 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติอังนี้1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

เอกสารต่อใบขับขี่ 2566 ค่าธรรมเนียมและเอกสารที่ต้องใช้

เอกสารต่อใบขับขี่ 2566 ค่าธรรมเนียมและเอกสารที่ต้องใช้ เอกสารต่อใบขับขี่ 2566 ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้างพร้อมค่าธรรมเนียม เอกสารต่อใบขับขี่ มีอะไรบ้าง? ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายกี่บาท? ทำที่ไหน? วันนี้ การศึกษาไทย.com ขอรวบรวมมาให้แล้วแบบจัดหนักจัดเต็ม ทั้งการต่อใบอนุญาตขับขี่แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี, การต่อใบอนุญาตขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี และการทำใบขับขี่สากล...

เชิญโหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 พร้อมเฉลย โดย สครภ

เชิญโหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 พร้อมเฉลย โดย สครภ แจกฟรีแนวข้อสอบ สำหรับสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลยในฉบับอาจารย์ โดย สครภ เช็กวิธีทดสอบ ขอบเขตและน้ำหนักการวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครูได้ที่นี่ หลังจากที่ คุรุสภา มีประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์ เรื่องเปิดรับ การสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2566 โดยเปิดเข้ารับการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ทั้งหมด 4 รอบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเข้าสอบ...

ใบงานระบายสีลอยกระทง 2566 น่ารักๆ ดาวโหลดฟรี!

วันลอยกระทงเป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงสวยงามที่สุด ชาวไทยนิยมลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา เทพเจ้าแห่งสายน้ำ และขอพรให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ สำหรับเด็ก ๆ แล้ว วันลอยกระทงก็ถือเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่ง เพราะจะได้สนุกสนานไปกับการลอยกระทง และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทง เช่น การประกวดกระทง การจุดพลุ การเล่นโคมลอย เป็นต้น หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ในวันลอยกระทงก็คือ การระบายสีใบงานลอยกระทง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนทักษะการระบายสีแล้ว...

สพฐ. ตั้งทีมรื้อเกณฑ์ขอวิทยฐานะ ชง ก.ค.ศ.ปรับวิธีประเมิน

ทีมรื้อเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะของครูให้เน้นความถนัดและเพิ่มหลักเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการย้ายครูในโรงเรียนพิเศษ นายธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการทำงานในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว นายวงษ์จินดาได้ระบุว่านโยบายการย้ายครูให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคของตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องย้ายเพื่อช่วยราชการในโรงเรียนโครงการพิเศษ นอกจากนี้ยังมีแผนในอนาคตที่จะเสนอให้สอบครูผู้ช่วยภายในภูมิภาคหรือจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการโยกย้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในทางปฏิบัติซึ่งจะช่วยลดภาระของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่ต้องดำเนินการในเรื่องการย้ายบ่อยๆ นอกจากนี้ นายธนุกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังตั้งคณะทำงานเพื่อวิจัยและปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของครูโดยให้การประเมินมีหลายรูปแบบตามความถนัดและความสนใจของครู ทำให้ครูสามารถสอบทบทวนความรู้และความสามารถได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ในปัจจุบันมีการประเมินเพียงรูปแบบเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดภาระของครู ดังนั้นในอนาคตอาจจะมีการประเมินในรูปแบบหลายรูปแบบเพื่อลดภาระของครู นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่ในประเทศซึ่งอยู่ในระหว่างการวางแผนใหม่โดยเฉพาะว่าจะให้สำนักงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ (สพท.) มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนเหล่านี้แทนโดยใช้เจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงาน ทั้งนี้ จำเป็นต้องหารูปแบบที่เหมาะสมและมีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้...

ตัวอย่างคำถามพร้อมคำตอบ การสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้ดี เพื่อให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในคณะ/สาขาที่ต้องการ การตอบคำถามในการสัมภาษณ์เน้นทักษะทางอารมณ์และทางสังคมของเรา ให้เราตอบคำถามอย่างชัดเจนและกระชับ และต้องแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเราในคณะ/สาขาที่เลือก ตัวอย่างคำถาม พร้อมคำตอบที่ถูกถามในระหว่างการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แนะนำตัวคุณเอง "กรุณาบอกเราเกี่ยวกับตัวคุณและประสบการณ์ที่คุณมีที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้" เหตุผลในการเลือกสาขาวิชา "ทำไมคุณถึงเลือกสาขาวิชานี้ในการศึกษาต่อ?" "คุณมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้คุณสนใจในสาขานี้?" เหตุผลในการเลือกมหาวิทยาลัยนี้ "มีอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของเรา?" "คุณคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดีที่สุด?" เป้าหมายการศึกษาและอาชีพ "คุณมีเป้าหมายอาชีพอย่างไรหลังจากจบการศึกษา?" "คุณมองเห็นตัวเองอยู่ที่ไหนใน 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า?" ความสำเร็จและความท้าทาย "คุณมีความสำเร็จอะไรที่คุณภูมิใจที่สุด?" "คุณเคยเผชิญกับความท้าทายหรือความล้มเหลวใดๆ และคุณจัดการกับมันอย่างไร?" ความสนใจและกิจกรรมนอกหลักสูตร "คุณมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรที่คุณชอบทำหรือไม่?" "คุณเคยเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครหรือกิจกรรมชุมชนไหม?" ความสามารถพิเศษหรือทักษะ "คุณมีทักษะหรือความสามารถพิเศษอะไรที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในหลักสูตรนี้?" การทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ "คุณมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมหรือการเป็นผู้นำหรือไม่? กรุณาให้ตัวอย่าง" การจัดการเวลาและความเครียด "คุณจัดการกับความเครียดและกดดันได้อย่างไร?" "คุณมีวิธีการจัดการเวลาสำหรับการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ อย่างไร?" คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและมหาวิทยาลัย "คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยของเราหรือไม่?" การเตรียมตัวตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณแสดงถึงความเข้าใจและความพร้อมของคุณในการเข้าศึกษาต่อได้ดีขึ้นครับ

สรุปไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ 2566 จากกรมบัญชีกลาง

สรุปไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ 2566 จากกรมบัญชีกลาง กระบวนการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดที่มีหนี้บุคคลที่สามกับสถาบันการเงิน โดยมีการจ่ายเงินเดือน 2 รอบใน 1 เดือน และการหักหนี้บุคคลที่สามอาจไม่ครบตามจำนวนที่ส่งมา กรมบัญชีกลางจะคำนวณหักจากเงินเดือนและแบ่งครึ่งยอดเงินสุทธิเพื่อโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 2 รอบ สำหรับยอดหนี้ที่หักไว้จะโอนให้กับส่วนราชการเพื่อนำไปจ่ายหนี้บุคคลที่สามในรอบการจ่ายเงินเดือนรอบสอง เจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการมีความกังวลว่าจะต้องทำงานมากขึ้นเนื่องจากต้องจ่ายเงินเดือน 2 ครั้ง กรมบัญชีกลางได้หารือกับหน่วยงานและสถาบันการเงินเพื่อขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลรายจ่ายและหนี้ให้เร็วขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการจะบันทึกข้อมูลเงินเดือนและข้อมูลรายจ่ายในระบบ e-Payroll และส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 7-8 ของเดือน การจ่ายเงินเดือน 2...

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดคลิปสั้น ลุ้นชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดคลิปสั้น ลุ้นชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท THAI MEDIA FUND จัดมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวด คลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “หนูได้ธรรม” การให้ข้อคิด ธรรมะในชีวิตประจำวัน สามารถส่งผลงานประกวดได้ทาง...

ดาวน์โหลดข้อสอบนักธรรม สำหรับสอบปี 2567 พร้อมเฉลย

ข้อสอบนักธรรม พร้อมเฉลย จากแม่กองธรรมสนามหลวง สำหรับเตรียมสอบนักธรรมปี 2567 ในปี 2567 แม่กองธรรมสนามหลวงได้จัดทำข้อสอบนักธรรมขึ้นเพื่อเตรียมสอบนักธรรมทั่วประเทศ โดยมีจำนวนคำถามทั้งหมด 100 ข้อ ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญและเป็นที่ต้องการในการสอบนักธรรม ข้อสอบนักธรรมปี 2567 ประกอบด้วยหลายหมวดหมู่ เช่น ธรรมะปรัชญา ธรรมะสังเวช ธรรมะเศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและการดำเนินชีวิตในสังคม โดยทุกข้อสอบจะมีคำถามที่ถามเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญ และมีเฉลยที่ช่วยให้ผู้สอบเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น การเตรียมสอบนักธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาหลักธรรมและหลักปรัชญาอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถตอบคำถามในข้อสอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง...

กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 สอบท้องถิ่น 66 สมัครวันไหน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการเลือกเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2566 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในเดือนตุลาคม และจัดสอบในเดือนธันวาคม โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบแข่งขันประมาณ 300,000 คนทั่วประเทศ ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับการเลือกเป็นผู้สอบแข่งขันและจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2566 ข่าวรายงานว่าจะมีการเปิดรับสมัครสอบในเดือนตุลาคม และจัดสอบในเดือนธันวาคม โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบประมาณ 300,000 คนทั่วประเทศ หลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับการเลือกเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2566 ภายหลังจากนั้น ในเดือนตุลาคมจะเริ่มรับสมัครสอบแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวันเวลาสถานที่จัดสอบในเดือนธันวาคม หลังจากนั้น...

ตัวอย่าง กาพย์ยานี 11 ลอยกระทง

กาพย์ยานี 11 เป็นรูปแบบหนึ่งของกลอนในวรรณคดีไทยที่มีความยาว 11 พยางค์ โดยมักจะใช้ในการเขียนเรื่องราวที่มีลักษณะเป็นการบรรยายหรือเล่าเรื่อง สำหรับเทศกาลลอยกระทง กาพย์ยานี 11 อาจจะถูกใช้เพื่อบรรยายถึงความงามของเทศกาล ความหมาย หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกาพย์ยานี 11 ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทง กาพย์ยานี 11 ลอยกระทง ศศิธรแจ่มฟ้า นภนภางามเฉิดฉาย โชติช่วงพรรณราย ส่องประกายพรายแพรวตา สิบสองค่ำเดือนสิบสอง น้ำปริ่มนองคลองมัจฉา น้อมนบแม่คงคา ทั่วธาราลอยกระทง ประดิษฐ์ปทุมมาศ ตกแต่งวาดตามประสงค์ ประดับด้วยบุสบง งามบรรยงส่งบูชา หลากภาคหลากวิธี ประเพณีร่วมรักษา ทุกภาคดาษดื่นตา สืบทอดมาแต่โบราณ ภาคเหนือมียี่เป็ง สิบสองเพ็งภาคอีสาน ลอยโคมโหมตระการ ไฟนับล้านงามเรืองรอง ภาคกลางเป็นงานวัด ทุกจังหวัดจัดฉลอง ศูนย์กลางภูเขาทอง กระทงทองล่องธารา ภาคใต้จัดยิ่งใหญ่ ศูนย์รวมไซร้ที่สงขลา ต่างชาติหลั่งไหลมา ร่วมบูชาจอมวารี ทุกวันทั้งใช้ดื่ม ได้สดชื่นรื่นสุขศรี ดำรงชีพทุกชีวี ชลธีมีบุญคุณ

แจกคําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ 2566

"ลอยกระทง" ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีประจำปีของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน โดยมีความเชื่อว่าการประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติลอยลงไปในแม่น้ำ ก็เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ลอยกระทง 2566 วันไหน ตรงกับวันที่เท่าไร วันลอยกระทงปีนี้ หรือวันลอยกระทงประจำปี 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยหากนับตามปฏิทินจันทรคติก็จะตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันที่เราเรียกกันว่า "ลอยกระทง" นั่นเอง แจกคําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ 2566 ในงานประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย เรามักจะใช้คำศัพท์เฉพาะบางคำเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับงานลอยกระทง ภาษาอังกฤษ ในปี 2566 มีคำศัพท์ที่สำคัญและน่าสนใจที่ควรรู้จัก พิธีกรรม =...

(ตัวอย่าง) ปฏิทินแผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 – 1/2567 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์จากที่นี่ ปฏิทินแผนงานโรงเรียน คือ เอกสารที่ระบุถึงกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจะจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา โดยกิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย กิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิทินแผนงานโรงเรียนมีไว้เพื่อ ช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจะจัดขึ้น ปฏิทินแผนงานโรงเรียนควรจัดทำโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ นโยบายและแนวทางของโรงเรียน ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทรัพยากรต่างๆ ของโรงเรียน ปฏิทินแผนงานโรงเรียนควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของโรงเรียน ประโยชน์ของปฏิทินแผนงานโรงเรียน มีดังนี้ ช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิทินแผนงานโรงเรียนช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น...

ปฏิทินการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

กำหนดหลักเกณฑ์การย้าย เกณฑ์ใหม่ ว18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้ประกาศ ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่าง 11 – 31 ม.ค. 2566 ซึ่งหลายเขตพื้นที่ก็ได้ประกาศตำแหน่งว่างที่จะรับย้าย ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2566 ตามปฏิทินข้างล่างนี้ ปฏิทินการย้ายครู ครั้งที่...

ไฟล์ตัวอย่าง OIT โรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด ประเมิน ITA Online 2566

ITA คืออะไร ? Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไฟล์ตัวอย่าง OIT โรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด เกณฑ์ใหม่ การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่นี่

อบรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี รวมลิงก์ อบรมออนไลน์ 66 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที วันภาษาไทย (Thai Language Day) เป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและส่งเสริมความสำคัญของภาษาไทยในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี วันภาษาไทยถือเป็นวันที่เฉลิมฉลองการรับรู้ความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมถึงเป็นโอกาสในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้กับประชาชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วันภาษาไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสืบสานและส่งผ่านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ประวัติของวันภาษาไทยสืบเนื่องมาจากการรายงานของคณะกรรมการแถลงนโยบายภาษาไทยในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการเสนอให้วันนี้เป็นวันที่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองภาษาไทย...

สรุปประเด็น Tcas67 Blueprint 2567 จำนวน 40 ข้อ เป็น 80 ข้อ

สรุปประเด็น Blueprint - เนื้อหาและจำนวนข้อส่วนใหญ่เหมือนปีก่อน - *ยกเว้น TPAT4 (ความถนัดสถาปัตย์ฯ) เพิ่มจาก 40 ข้อ เป็น 80 ข้อ ดูสรุปประเด็นที่นี่ได้เลย

ตัวอย่าง คำกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

คำกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ สวัสดีครับ/ค่ะ ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ในนามของคณะผู้จัดอบรม ขอต้อนรับทุกท่านสู่งานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หัวข้ออบรม" ที่จัดขึ้นในวันนี้ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในหัวข้ออบรม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาการฝึกอบรม การฝึกอบรมครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก จะเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้ออบรม ส่วนที่สอง จะเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็น ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกคนตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ท้ายที่สุดนี้ ขอให้การฝึกอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมทุกคน ขอบคุณครับ/ค่ะ คำแนะนำเพิ่มเติม นอกจากคำกล่าวเปิดที่กล่าวมาแล้ว ผู้กล่าวยังสามารถเสริมข้อความเพิ่มเติม เพื่อให้คำกล่าวเปิดมีความน่าสนใจและน่าฟังมากขึ้น ดังนี้ เริ่มต้นด้วยคำทักทายและคำขอบคุณที่ชัดเจน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างกระชับ สรุปเนื้อหาการฝึกอบรมคร่าวๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงสิ่งที่จะได้รับ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกอบรม จบด้วยคำอวยพรให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ผู้กล่าวยังสามารถปรับแต่งคำกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของการฝึกอบรม เช่น กล่าวถึงความสำคัญของหัวข้ออบรม กล่าวถึงผู้เข้าอบรมที่เข้าร่วมการฝึกอบรม หรือกล่าวถึงวิทยากรที่บรรยายในการฝึกอบรม เป็นต้น

ดาวน์โหลดใบลากิจนักเรียน และรายละเอียดในใบลากิจนักเรียน

ใบลากิจนักเรียนเป็นเอกสารที่นักเรียนหรือผู้ปกครองใช้เพื่อแจ้งโรงเรียนว่านักเรียนมีเหตุสำคัญที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ในวันนั้น โดยใบลานี้จะเป็นหลักฐานเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนโดนหักคะแนนความประพฤติหรือมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน การลากิจควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน แต่หากมีเหตุสุดวิสัยจำเป็นต้องลาด่วน ควรปรึกษากับคุณครูที่ปรึกษา รายละเอียดในใบลากิจนักเรียน สถานที่เขียนใบลากิจ วันที่เขียน ชื่อผู้ที่ต้องการแจ้ง ชื่อนักเรียนที่ขอลา เหตุผลการขอลา วันและจำนวนวันที่ขอลา ลายเซ็นของนักเรียนและผู้ปกครอง ตัวอย่างใบลากิจนักเรียน ดาวน์โหลด ใบลากิจนักเรียน PDF และ WORD (DOC) Download ใบลากิจนักเรียน .doc Download ใบลากิจนักเรียน .pdf
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...