การศึกษาไทย

1221 โพสต์ 16 ความคิดเห็น
เว็บข่าวการศึกษาอันดับ 1 ของไทย

ดาวน์โหลดข้อสอบ 2566 กลางภาคและปลายภาค โดย อจท.

ดาวน์โหลดฟรีไฟล์ข้อสอบทุกวิชาทุกระดับชั้น กลางภาคและปลายภาค โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. วันนี้การศึกษาไทย แจกฟรีดาวน์โหลดฟรีไฟล์ข้อสอบทุกวิชาทุกระดับชั้น กลางภาคและปลายภาค โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. สมัครสมาชิกของ อักษร ก่อนดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1.เข้าสู่หน้าเว็บไซด์ด้วยการพิมพ์ www.aksorn.com 2.เลือกการสร้างบัญชี 3.กรอกข้อมูลของท่านที่หน้าลงทะเบียน จากนั้นตั้งรหัสผ่าน 4.ยืนยันตัวตน Aksorn One Account ได้ผ่านอีเมลล์ของคุณครูโดยเข้าอีเมลล์ของคุณครูและกด Verify Email...

ไฟล์รูปเล่มย้าย ตามตัวชี้วัด ปี 2566 คุณครูนำไปปรับแก้ได้ครับ

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2566 ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ตามหนังสือ สพฐ. กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปีตามที่ ก.ค.ศ กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในระหว่างมกราคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

แนวทางเขียนย้ายเกณฑ์ใหม่ 2566 เป็นกำลังใจให้คุณครูบ้านไกลทุกคน

ดาวน์โหลดไฟล์ย้ายแก้ไขได้ ตัวชี้วัดเขียนย้ายครู ปี 66 โดย เพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นของประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ก่อนรอบการเขียนในช่วง มกราคม 2566 1. หากผู้ประสงค์ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่รับรองเอกสาร จะไม่ได้รับการพิจรณาคะแนนในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด นั้น ๆ 2. การพิจารณาย้าย ให้พิจารณา ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามความจำเป็นและคลาดแคลนครูในสาขาวิชาเอกของสถานศึกษาก่อน หากไม่มีให้พิจารณาวิชาเอกไม่ตรงแต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษา หากยังไม่มีอีก ไม่ให้นำวิชาเอกไม่ตรง และไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษามาพิจารณา ทั้งนี้ กรณีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับอาวุโสในราชการ...

ข้อสอบ RT ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อสอบ RT ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 - 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2559 – 2564 เป็น ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน...

แจกแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 มีเฉลยในฉบับอาจารย์

แจกแนวข้อสอบ เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู มีเฉลยในฉบับอาจารย์ ตามที่คุรุสภากำหนดให้ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกาหนดองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพที่จะทดสอบและประเมินไว้ ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จานวน ๕ วิชา และ (๒) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู...

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู วิชาเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเฉลย

วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิชาที่ 3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิชานี้เน้นการใช้งานโปรแกรม พวก word excel และนวัตกรรม สื่อการสอนที่คุณครูใช้สอนนักเรียน ถ้าเราใช้นวัตกรรมหรือสื่อสอนนักเรียนแล้ว รับรองเลยว่าทำได้แน่ ๆ และมีส่วนที่เป็นคำถามแนวจิตวิทยาให้เราแก้ไขปัญหา ว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไง ถ้าเราใช้งานโปรแกรมบ่อย ๆ และใช้สื่อสอนนักเรียนแล้ว เจอข้อสอบทำได้แน่นอน อิง Test Blueprint จากคุรุสภา แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู วิชาเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเฉลย ขอบคุณ อ่านสอบใบประกอบวิชาชีพครู

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู การสื่อสารปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู การสื่อสารปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต มนุษย์จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารทำให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ  สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน หลักในการสื่อสารการสื่อสารจะประสบความสำเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควรคำนึงถึงหลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบรี, 2542: 13-14) 1.  ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องทำความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร...

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมเฉลย 2566

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมเฉลย 2566 สวัสดีครับวันนี้การศึกษาไทย มีข้อสอบดีๆ ที่จะมาแนะนำให้กับทุกท่านที่ต้องการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู ได้มาศึกษากันครับ เป็นแนวข้อสอบสำหรับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ยังไงลองมาดูกันได้ครับ ข้อสอบแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Question refer to the following conversations.Dialog 1A: Devi, have you thought about where you...

ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้สู่ประชาชน

ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้สู่ประชาชน ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายอุดหนุนรายหัว “ปี 66 มีเฮ !! รัฐอัดฉีดกว่า 8 พันล้านบาท เพิ่มอัตราเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว ตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง ม.ปลาย/ ปวช. ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ-นอกระบบ” โดยปรับอัตราเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) ใน...

ปฏิทินรับนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 พร้อมนโยบายและแนวปฏิบัติ

ปฏิทินรับนักเรียน 2566 สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติเปิดรับสมัครนักเรียน ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 แล้ว โรงเรียนต้องทำการเปิดรับสมัครนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 โดยต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ Graduate Diploma Program In Teaching Profession

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ Graduate Diploma Program In Teaching Profession ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(ภาษาอังกฤษ) : Graduate Diploma Program In Teaching Profession ชื่อปริญญาและสาขาวิชา(ภาษาไทย) : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)(ชื่อย่อ) : ป.บัณฑิต...

ตัวอย่างใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตัวอย่างใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ ในระบบ KSP School และ ระบบ KSP Self-Service มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ ในระบบ KSP School และ ระบบ KSP Self-Service มีขั้นตอนดังนี้

ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2566 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา https://www.ksp.or.th/service/license_search.php. หน้าเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขั้นตอนที่สองให้กรอกข้อมูลเข้าไปได้เลย กรอกข้อมูลตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตรวจสอบสถานะจากเลขที่ใบอนุญาตฯ/ หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต ได้ที่เมนูด้านล่าง คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อ้างอิงhttps://www.ksp.or.th

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปัจจุบัน ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ที่มา https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D292S0000000002400

คำแนะนำในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ ต่อประกอบวิชาชีพครู

คำแนะนำในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ ต่อประกอบวิชาชีพครู ตอนที่ 1 ให้ระบุข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลปัจจุบันของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตอนที่ 2 ให้ระบุข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตอนที่ 2 ข้อ 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือกกรอกข้อมูลเพียง 1 ข้อ ( 1.1 ถึง 1.10) ที่ตรงกับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมแนบ สำเนาปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร / เอกสารการลงทะเบียน / เอกสารการผ่านการเทียบโอน –...

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 Level PBA พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 Level PBA พ.ศ. 2565 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 3 Level เรียกย่อ ๆ ว่า PBA (ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565) 1. P คือ ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Licence (P-Licenc)  มีอายุ (ชั่วคราว) 2...

แจกตัวอย่างไฟล์ เอกสารประกอบการย้ายครู 2566 เพื่อดูเป็นตัวอย่าง

แจกตัวอย่างไฟล์เอกสารประกอบการย้ายครู 2566 สวัสดีครับวันนี้การศึกษาไทย ดอทคอม มีตัวอย่างไฟล์เอกสารประกอบการย้ายมาฝากครูทุกท่านที่ต้องการย้าย สำหรับครูการเขียนย้าย ถือเป็นกระบวนการที่ท้าทายและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบมีเทคนิคมากมายที่สามารถใช้เพื่อทำให้การย้ายครั้งนี้ราบรื่น โดยการทำรายงาน หรือเอกสารประกอบการย้ายถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำอย่างรอบคอบ และชัดเจนให้ตรงตามตัวชี้วัด เพื่อเป้าหมายสู่โรงเรียนใหม่ที่เราต้องการ คุณครูสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ แจกตัวอย่างไฟล์เอกสารประกอบการย้ายครู 2566 เพื่อดูเป็นตัวอย่าง ไฟล์จากคุณครู Paloyh Angsana ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์จากคุณครู B Benz Boom Boom ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์จากคุณครู Supattra Eye Boontisa ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์จากคุณครู Kru...

ปฏิทินการย้ายครูและรายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายครู ปี 2566

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการย้ายครู และรายละเอียดตัวชี้วัดฯ การย้ายข้าราชการครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ปฏิทินการย้ายครูและรายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายครู ปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ อ้างอิงที่มา https://otepc.go.th

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปัจจุบัน ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด...

สถานที่สอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2565

สถานที่สอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2565 ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๕  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๕คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครราชสีมาคลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเชียงใหม่คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครปฐมคลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพิษณุโลกคลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชลบุรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน​  จังหวัดสงขลา อ้างอิงที่มา https://ksp.thaijobjob.com

ดาวน์โหลดข้อสอบ กสพท. วิชาเฉพาะแพทย์ 2565 พร้อมเฉลย

สวัสดีครับวันนี้การศึกษาไทย จะมาแนะนำข้อสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. พร้อมเฉลย เอาไปฝึกทำกันในช่วงที่ใกล้จะสอบนี้ครับ แนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ พาร์ทคำนวณแนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ พาร์ทจริยธรรม ดาวน์โหลดข้อสอบ กสพท. วิชาเฉพาะแพทย์ 2565 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่ อ้างอิงที่มา https://twitter.com/sob_tid

การเขียน บทสรุปผู้บริหาร พร้อมตัวอย่างไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

บทสรุปผู้บริหาร บทสรุปผู้บริหาร เป็นส่วนที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเป็นการสรุปรายละเอียดสั้นๆ ของแผนธุรกิจ ทั้งหมดที่ได้ดําเนินการ และเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นจริงได้ สามารถใช้โอกาส ในตลาดให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องเขียนให้เกิดความน่าเชื่อ มีความเป็นไปได้ “บทสรุปผู้บริหาร” ควรเขียนให้สัน และกะทัดรัด ถึงแม้ว่าบทสรุปผู้บริหารจะจัดไว้อันดับแรก แต่ให้เขียน ในอันดับสุดท้ายในการเขียนแผนทั้งหมด ดังนี้ เนื้อหาในบทสรุปผู้บริหารควรจะกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้ 1. อธิบายว่าจะทำธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรพยายามอธิบายให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการที่จะทำนั้นจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือวิถีการใช้สินค้าหรือบริการไปจากเดิมอย่างไร บอกด้วยว่าธุรกิจจะก่อตั้งเมื่อไร สินค้า/บริการมีคุณสมบัติพิเศษอะไรในแง่รูปลักษณ์...

วันหยุด 2566 วันหยุดราชการ วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดชดเชย

วันหยุด 2566 วันหยุดราชการ 2566 ปฏิทิน 2566 วันหยุดธนาคาร วันหยุดเอกชน วันหยุดยาว หวังว่าจะมีประโยชน์ในการวางแผนท่องเที่ยว ขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวให้สนุกนะครับ วันหยุด2566 วันหยุดราชการ วันหยุดเดือนมกราคม 2566วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ วันหยุด2566 วันหยุดราชการ วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566วันหยุด...

ตัวอย่างเอกสารรูปเล่มผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ไฟล์ Word แก้ไขได้ ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ตัวอย่างเอกสารรูปเล่มผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ไฟล์ Word แก้ไขได้ ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า เอกสารชุดที่นำมาเผยแพร่นี้ เป็นของคุณครูแสงทอง พรหมเศรณีย์ ซึ่งได้สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้ว เอกสารชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้รายงานซึ่งเป็นข้อมูล  ของการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีการศึกษา 2558...

เกณฑ์ย้ายครู ว18/2565 ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

เกณฑ์ใหม่ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์ใหม่ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดไฟล์ ใช้กับการย้ายครูทุกส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด คลิก

วิธียื่นต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์

วิธียื่นต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ 2566 ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพ ออนไลน์ (กรณีประกอบวิชาชีพและมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา )1. เข้าไปที่เว็บ https://selfservice.ksp.or.th2. สมัครสมาชิก3. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบทำการต่อใบประกอบวิชาชีพได้4. กดตรงคำว่าใบอนุญาต แล้วเลือก– ขอต่อใบอนุญาตครูไทย– บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู5. กรอกข้อมูลส่วนตัว อัพรูปถ่าย6. ตรงสังกัด ให้เลือกผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา7. สถานะปัจจุบัน อันนี้เราเลือก มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา8. มาตรฐานความรู้ ให้เลือก มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา...

เปิดสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2566 จำนวน 2,190 นาย

เปิดสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 จำนวน 2,190 นาย วันที่ 8 พ.ย.65 – 6 ม.ค.66 กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 จำนวน 2,190 นาย (ทหารกองประจำการ 1,760 นาย บุคคลเรือน 430 นาย) ประเภทการรับสมัคร1.บุคคลเรือน อายุ...

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ปี พ.ศ. 2566

กรมบัญชีกลาง เปิดรายละเอียดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2566 ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างปี พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม 2566  เงินเดือนออกวันที่ 26 มกราคม 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566  เงินเดือนออกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เดือนมีนาคม 2566  เงินเดือนออกวันที่ 28 มีนาคม...

รับสมัครสอบ TU-GET Computer-based Test (CBT) ครั้งที่ 11/2565

รับสมัครสอบ TU-GET Computer-based Test (CBT) ครั้งที่ 11/2565 TU-GET CBT: สถาบันภาษาเปิดรับสมัครสอบ TU-GET Computer-based Test (CBT) ครั้งที่ 11/2565 รอบสุดท้ายของปี !!สมัครด่วน 5 วันเท่านั้น !!มีเฉพาะแบบ On-site สอบที่ศูนย์สอบรับจำนวนจำกัดเพียง 90...

การใช้เว็บไซต์ Padlet เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

Padlet เป็นเว็บไซต์สำหรับแชร์ไอเดีย หรือเสนอความเห็นร่วมกันในรูปแบบกระดานดิจิทัล ช่วยให้การทำกิจกรรมกลุ่มมีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์ Padlet เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการประเมินผล กับอาจารย์ ดร.สิชล คูวุฒยากร จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับคุณครูทุกระดับชั้นที่อยากสร้างกิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ทุกคนจะได้ลงมือทำจริง พร้อมกับแลกเปลี่ยนไอเดีย และเรียนรู้ Tips and tricks ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกตร์ใช้ในห้องเรียนของแต่ละคน วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...