การศึกษาไทย

1731 โพสต์ 37 ความคิดเห็น
เว็บข่าวการศึกษาอันดับ 1 ของไทย

แก้เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ‘ว16-ว17’ ใช้ ‘จังหวัด’ เป็นฐานแทนแยกจัดราย สพท.

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ. ได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศเกี่ยวกับการเปิดสอบครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นที่อัตราว่างที่มีอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว17) และกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว16) นายสุรินทร์ ยังกล่าวว่า สพฐ. ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก โดยเน้นการใช้จังหวัดเป็นฐานในการจัดสอบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปัญหาในการส่งข้อสอบ และคาดว่าการสอบครูผู้ช่วย ว16 และ ว17...

PLC คืออะไร ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community

PLC คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นการร่วมมือกันระหว่างครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ PLC ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ เน้นการเรียนรู้ PLC มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยครูสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันความรู้และทักษะระหว่างกัน มีวัฒนธรรมร่วมมือกัน PLC สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ โดยครูและผู้บริหารต่างมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของกันและกัน ร่วมกันตั้งคำถาม PLC ส่งเสริมให้ครูตั้งคำถามต่อการปฏิบัติการสอนของตนเองและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง เน้นการลงมือทำ PLC เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง PLC มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...

การประดับอินทรธนู ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

อ้างอิง https://www.facebook.com/InfographicTeacher การประดับอินทรธนู ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา อินทรธนูข้าราชการครู คือ เครื่องหมายแสดงตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร พื้นสีเหลือง ตรงกลางมีตราสัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านล่างเป็นตัวเลขแสดงระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจำนวนขีดแสดงระดับตำแหน่งมีดังนี้ ขีดเดียว หมายถึง ครูผู้ช่วย ขีดสอง หมายถึง ครูชำนาญการ ขีดสาม หมายถึง ครูชำนาญการพิเศษ ขีดสี่ หมายถึง ครูเชี่ยวชาญ อินทรธนูข้าราชการครู...

เปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบรายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ตามที่คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2566 ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว เนื่องจากยังมีผู้สนใจที่จะเข้าสมัครทดสอบเป็นจำนวนมาก คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ จึงได้หารือ กับศูนย์สอบเพื่อขอขยายที่นั่งในการสอบและเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครและสอบทุกคนได้มีสิทธิ์ จึงมีมติ ให้ขยายที่นั่งในการทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2566 และจะเปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม...

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น 3 ระดับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าผู้ถือมีคุณสมบัติและความสามารถในการเป็นครูตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรมีเป็นอย่างยิ่ง ตามข้อบังคับคุรุสภา พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4 ประเภท คือ ครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License)...

ระบบรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ปี 2566

ระบบรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ซึ่งสนามสอบ มีดังนี้ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

สพฐ. เผยผลโพลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ชี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยจัดงานต่อ ครู-นักเรียนตอบโพลคึกคัก

สพฐ. เผยผลโพลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ชี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยจัดงานต่อ ครู-นักเรียนตอบโพลคึกคัก วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำ OBEC POLL เพื่อสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรใน สพฐ. (ส่วนกลาง)...

การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง

Download หนังสือฉบับเต็ม การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อนำความรู้หรือข้อค้นพบที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ แต่การจะนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้นั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพของงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในแง่ของการกำหนดนโนบายและการขยายผลในการนำงานวิจัยลงสู่การปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เรียบเรียงสาระสำคัญของการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง" ซึ่งบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน จากการประชุมสัมมนา วิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานฯ...

นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา โดนทำร้ายละเมิดคุกคาม ส่งเรื่องมาที่นี่ ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.

นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา โดนทำร้ายโดนละเมิดโดนคุกคามทางเพศ ส่งเรื่องมาที่นี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. รวดเร็วทันใจ ดูแลนักเรียนและคุณครู ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [email protected] 022885795 สายด่วน 1579 เว็บไซต์...

ประกาศใช้ “ใบรับรองแพทย์แบบใหม่” 2566 สำหรับข้าราชการที่ได้บรรจุ

ประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2566 สำหรับใบรับรองแพทย์แบบใหม่ที่แทบท้ายประกาศฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอรับการตรวจสุขภาพ ระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ โทรศัพท์ อีเมล เลขประจำตัวประชาชน จากนั้นจะระบุว่า "ข้าพเจ้าขอหนังสือรับรองสุขภาพเพื่อเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง กรม กระทรวง จากนั้นจะถามประวัติสุขภาพ ซึ่งมี 4 ข้อ สามารถตอบได้ว่า ไม่มี หรือ มี (ระบุ) ดังนี้  โรคประจำตัว ไม่มี/มี...

กรมบัญชีกลาง กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ ปี 2566 เช็กเลยเงินเข้าบัญชีวันไหน

กรมบัญชีกลาง กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และบำนาญรายเดือน ของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ.2566 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ทราบว่าเงินเดือนจะมีการโอนเข้าบัญชีวันไหน สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ.2566 เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 26 ม.ค. 2566 เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 23 ก.พ. 2566 มีนาคม...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจ 620 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 16 ต.ค.-6 พ.ย.2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2566 เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการตำรวจ 620 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจ 620 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 16 ต.ค.-6 พ.ย.2566 รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2566 กลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน สายงานสืบสวนสอบสวน (ทำหน้าที่สอบสวน) โดยวิธีการสอบแข่งขัน 450 อัตรา รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2566...

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567

ด่วนที่สุด! สพฐ.มีหนังสือแจ้ง เรื่อง กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567  - สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009_ว 5656 ลว. 12 ต.ค. 66  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_ กรอบพนักงานราชการ รอบ 5 (2567)  - สิ่งที่ส่งมาด้วย...

การบันทึกผล PA ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อประเมิน PA ปีงบประมาณ 2566 เสร็จเรียบร้อย ผู้รับผิดชอบระบบ DPA ของโรงเรียนเตรียมข้อมูล PA3 จัดทำในรูปแบบไฟล์ *.pdf ของครู ไม่มีวิทยฐานะขึ้น (คศ.1 เป็นต้นไป) นำข้อมูลอัพไฟล์ PA3 และบันทึกผลคะแนนลงในระบบ DPA ต่อไป การบันทึกผล PA ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ...

ลิงก์ดาวน์โหลดข้อสอบ Test blueprint O-NET ปีการศึกษา 2566

ลิงก์ดาวน์โหลดข้อสอบ Test blueprint O-NET ปีการศึกษา 2566 ลิงก์ดาวน์โหลด สำหรับการการเตรียมตัวสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) สำหรับปีการศึกษา 2566 และมีความสำคัญต่อนักเรียนที่สอบ การเตรียมตัวให้ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนที่สูง วันนี้การศึกษาไทย เลยอยากเชิญชวนน้องๆ ดาวนืโหลด Test blueprint O-NET ปีการศึกษา 2566...

มาแล้ว เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สมัคร พ.ย.66 สอบ ธ.ค.66 นี้

มาแล้วข่าวสารสำหรับครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สพฐ.เผยแผนการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษในธันวาคม นี้ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ เตรียมรับสมัครและสอบเพราะยังมีอัตราขาดแคลนครูผู้สอนอยู่จำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เผยแพร่แผนการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษในธันวาคมนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ เนื่องจากขณะนี้สพฐ. ยังมีอัตราขาดแคลนครูผู้สอนอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มครูผู้ช่วยกรณีพิเศษที่ยังมีอัตราว่างเหลือกว่า 1,000 อัตรา นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ นโยบายการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษทั้งกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษจะเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.ที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเติมเต็มครูผู้สอนให้ครบชั้นก่อนที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ ดังนั้นจึงมีแผนการเปิดรับสมัครในเดือนพฤศจิกายนและสอบในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตามเลขาธิการ กพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (สพร.) จัดทำปฏิทินการสอบแล้ว และในปีการศึกษา 2567 จะกำหนดให้มีการสอบครูผู้ช่วยถึงสองครั้ง การสอบแบบพิเศษและการจัดสอบตามเขตพื้นที่ สำหรับการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ เลขาธิการ กพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล...

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

คุรุสภาแจ้งเตือน !! ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์ https://ksp66.thaijobjob.com คู่มือการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบฯ https://eadtry-my.sharepoint.com ขอเชิญผู้เข้ารับการทดสอบทดลองใช้ Demo การทำข้อสอบฯ ดาวน์โหลด Demo การทำข้อสอบฯ และคู่มือการใช้งาน ได้ที่ https://ksp66.thaijobjob.com หรือ https://eadtry-my.sharepoint.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/09/45544/

ดาวน์โหลดงานวิจัยการศึกษา จาก หอสมุดคุรุสภา

หอสมุดคุรุสภา รวมลิ้งค์ “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” ที่คุรุสภาได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยอุดหนุนงบประมาณให้คณะวิจัยจากสถาบันการศึกษาดำเนินการศึกษาวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เปิดอ่านคลิก >>> https://elibrary.ksp.or.th สืบค้นสารสนเทศเพิ่มเติมได้ที่ https://elibrary.ksp.or.th/ --------------------------------------------- หอสมุดคุรุสภา : พื้นที่แห่งการเรียนรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา เปิดให้บริการบริเวณ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30...

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 เริ่มต้นเปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ของคุรุสภาแล้ว ผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 กันยายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งการสอบใบประกอบวิชาชีพครูครั้งนี้จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทดสอบ โดยมีรอบที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 วิธีสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 การสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่...

เทคนิคการใช้ Canva เพื่อสร้างงานกราฟิกแบบมืออาชีพ

เทคนิคการใช้ Canva เพื่อสร้างงานกราฟิกแบบมืออาชีพ Canva เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างงานกราฟิกแบบมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ ภาพประกอบ โลโก้ หรือแม้กระทั่งสไลด์โชว์ ด้วยหน้าตาที่ใช้งานง่ายและส่วนขยายที่หลากหลาย Canva ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือแม้กระทั่งนักการตลาดออนไลน์ 1. ทำความรู้จัก Canva Canva เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ใช้งานได้อย่างง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านกราฟิกออกแบบ หรือการใช้โปรแกรมซับซ้อน เพียงแค่ลงทะเบียนสมัครใช้งาน และเลือกใช้งานจากหลากหลายเทมเพลตที่มีให้เลือก 1.1 สมัครใช้งาน Canva สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Canva...

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สกก. Bureau of Student Activity Development หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีที่ตั้งเว็บไซต์อยู่ที่ http://sportact.obec.go.th โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน มีกรอบภารกิจและอำนวจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนกลยุทธการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เยาวชนและบุคลากรทางด้านกีฬา 2. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่าย การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมนักเรียน 3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อหารูปแบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกีฬา และกิจกรรมนักเรียน 4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล...

ตัวอย่างแผนหน้าเดียว เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน​ 2566

ตัวอย่างแผนหน้าเดียว เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน​ 2566 หลังจากตัวอย่างวิชาวิทยาศาสตร์ออกไปแล้ววันนี้มีตัวอย่างแผนหน้าเดียวเน้นสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน​ (วิชาสังคมศึกษา)ออกแบบโดย PCK Canvas ออกแบบกิจกรรมโดย ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์ ไฟล์ต้นฉบับ https://www.canva.com/design ที่มา KruChatree Education

แจกฟรี ป.พ.5 ยุคใหม่ ไม่ต้องเขียนมือ ทำงานผ่าน Google sheet

แจกฟรี ป.พ.5 ไม่ต้องเขียนมือ ทำงานผ่าน Google sheet “ยกเลิก ปพ.5 แบบเขียนแล้ว” ปกติเวลาเก็บคะแนนก็จะใช้ google sheet เพราะสะดวกสุด พอถึงเวลาก็เอามากรอกใน sgs และปริ้นส่ง เป็นการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อน ลดภาระที่ไม่จำเป็นได้มากๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเน้อ ขอบคุณที่มา Teacher Pae แจกไฟล์เก็บคะแนน ตัดเกรด สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่างเลย แจกฟรี...

เชิญศึกษาเส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA จากคุณครูผู้มีประสบการณ์

เชิญศึกษาเส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA จากคุณครูผู้มีประสบการณ์ เมื่อเราพูดถึง "เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ" คุณครูหลายคนอาจจะมีแรงบันดาลใจในการก้าวไปให้ถึง และคุณครูอีกหลายคนอาจจะได้คำตอบแล้วว่า "พี่พอแล้วแค่นี้ ที่ชำนาญการพิเศษ" ! เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญอาจจะไม่ง่ายสำหรับใครหลายๆคน แต่ก็คงไม่ยากเกินความพยายาม จะมีแนวทางแบบไหน ต้องพบเจอปัญหาอะไร ได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร ผลงานทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ คลิปวีดิทัศน์การสอน คลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ผลลัพธ์ของผู้เรียน และวิจัยหรือนวัตกรรม จะมีความร้อยรัดและสอดคล้องกันอย่างไร เพื่อตอบโจทย์...

SGS เข้าไม่ได้ทำยังไงดี? เข้าตรวจสอบผลการเรียน SGS ได้ที่นี่

SGS เข้าไม่ได้ทำยังไงดี? ที่นี่มีคำตอบ สวัสดีครับ วันนี้มีนักเรียน และผู้ปกครอง หลายท่านสอบถามเข้ามาว่าทำไม SGS เข้าไม่ได้ ระบบช้ามาก เข้าหน้าเว็บไม่ได้เลย เกิดจากปัญหาอะไรกันแน่ สอบถามเข้ามาเยอะมาก วันนี้การศึกษาไทย เลยจะมาบอกว่าลองเข้าไปดูช่วงเวลานี้ดู 18.00 น. - 06.00 น. ซึ่งหลายท่านที่เข้ามาถาม การศึกษาไทย ก็ถามกลับไปว่าเข้าไปดูตอนกี่โมง? ปรากฏว่า เข้าไปดูในช่วงเวลาที่ระบบไม่ได้เปิดให้...

กยศ. เผยมหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีอัตราชำระหนี้คืนของนักศึกษาผู้กู้ยืมดีที่สุดในประเทศ

กยศ. เผยมหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีอัตราชำระหนี้คืนของนักศึกษาผู้กู้ยืมดีที่สุดในประเทศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้คืนของผู้กู้ยืมดีที่สุดของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง พร้อมจัดลำดับสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการชำระหนี้ของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ดังนี้ มหาวิทยาลัย 1. มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร 7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 8. มหาวิทยาลัยมหิดล 9....

ดาวน์โหลดข้อสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ สวช. พร้อมเฉลย 2563-2565

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ ประจำปี พ.ศ. 2563-2565 จากคลังข้อสอบได้ที่ สามารถดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ ประจำปี พ.ศ. 2563-2565 จากคลังข้อสอบได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลย ดาวน์โหลดข้อสอบที่นี่

กระทรวงศึกษาฯจี้โรงเรียน คุมเข้มป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนนี้

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ เป็นช่วงที่ไข้หวัดใหญ่เริ่มระบาด โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่เป็นแหล่งชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงในการระบาดของโรคนี้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ได้กำชับให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเคร่งครัด โดยเน้นการคัดกรองเด็กป่วย และคัดแยกเด็กที่มีอาการป่วยออกจากกลุ่มใหญ่ และให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านเพื่อดูแล เพิ่มเติม, โรงเรียนควรมีการตรวจตราจุดล้างมือ ส่งเสริมการล้างมือที่ถูกต้อง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย นอกจากนี้ยังควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องสัมผัสบ่อยๆ และจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานในร่างกาย.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2566 เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการตำรวจ 620 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการตำรวจ ทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน รวม 620 อัตรา รับผู้ที่จบนิติศาสตร์มากที่สุด 450 อัตรา ประกาศรับสมัคร 9-15 ตุลาคม 2566 นี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 620...

ดูเกรด SGS ผลการเรียน 1/2566 สำหรับนักเรียน และ ผู้ปกครอง

ดูเกรด SGS ผลการเรียน 1/2566 สำหรับนักเรียน และ ผู้ปกครอง เรียนผู้ใช้งานระบบ SGS ทราบ เนื่องด้วยขณะนี้เป็นช่วงการจัดทำคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1/66 ของทุกๆ โรงเรียน และมีการประกาศผลการเรียนผ่านระบบ SGS จึงทำให้การใช้งานหนาแน่นกว่าปกติมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการดูผลการเรียนของ นักเรียนและผู้ปกครองเป็นช่วง 18.00 - 06.00 น. ของทุกวันจนถึงวันที่ 1...
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ดูตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566

สทศ. เผยแพร่กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย สทศ. เผยแพร่กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...