ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานผลการใช้หนังสือพัฒนาการอ่าน การเขียน ประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้หนังสือพัฒนาการอ่าน การเขียน ประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กัญญาณัฐ asked 8 เดือน ago

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือพัฒนาการอ่าน ก รเขียน ประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ผู้ศึกษา นางกัญญาณัฐ คำสุวัตร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกิด กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีที่รายงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ บทคัดย่อ รายงานผลการใช้หนังสือพัฒนาการอ่าน การเขียน ประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของ หนังสือพัฒนาการอ่าน การเขียนประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียน มาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning นวัตกรรมรูปแบบการจัดกิจกรรม S-T-I (student teamwork and improving) สอดแทรกในกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Method : ๕E ) ร่วมกับหนังสือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อการใช้หนังสือพัฒนาการอ่านการเขียน ประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองเกิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จำนวน ๒๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสือพัฒนาการอ่านประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๘ เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือพัฒนาการอ่านประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๘ แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แบบปรนัยชนิด ๓ ตัวเลือก จำนวน ๑ ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือพัฒนาการอ่าน การเขียน ประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๕ รายการ ๑ ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ผลการศึกษา จากการรายงานการใช้หนังสือพัฒนาการอ่านประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปรากฏผลดังนี้ ๑. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือพัฒนาการอ่านประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๙๔.๖๐/๙๐.๕๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐ และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๒. ผลการศึกษาคะแนนสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเขียน ก่อนและหลัง โดยใช้หนังสือพัฒนา การอ่านประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ๑๐.๕๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๐๙ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ๑๘.๑๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๖๘ ผลต่างคะแนนเฉลี่ย ๗.๕๕ และร้อยละของผลต่าง ๓๗.๗๙ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อการใช้หนังสือพัฒนาการอ่านประกอบแบบฝึกการอ่านและเขียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทั้ง ๘ เรื่อง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (µ = ๔.๘๒,  = ๐.๒๖) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button