ค้นหาข้อมูลจาก Google
บทความ

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตน ของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย 2566

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตน ของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย 2566

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

ข้อแนะนําในกํารปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ควรประกาศให้ผู้เข้าสอบทราบ)

1. ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

1.1 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา (ห้ามใช้ น้ำยาลบคำผิด) ดินสอ 2B หรือ 2B ข้ึนไป ยางลบ กบเหลาดินสอหรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจาตัวสอบ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้เรียบร้อย

1.2 ต้องเข้าสอบตามวันเวลา และสถานท่ีสอบที่กำหนดไว้ ท้ังน้ี ถือเป็นหน้าท่ีของผู้สอบ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบของตนเอง

1.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

1.4 ตรวจสอบชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและท่ีนั่งสอบ และรออยู่ ในบริเวณน้ัน หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบ ให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ

1.5 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการคัดกรอง ก่อนเข้าบริเวณสถานท่ีสอบ และห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับการสอบ

1.6 หากทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ เพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ

2. ก่อนเวลาสอบ

2. ก่อนเวลาสอบ
2.1 กรรมการกำกับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
2.2 ห้ามนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาเชื่อมต่อมือถือ (Smart Watch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งตำรา หนังสือ
บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ 1.1 หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริต
ในการสอบและต้องยุติการสอบทันที และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
2.3 ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้ นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการกำกับการสอบกำหนดให้
2.5 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้เข้าสอบ 2 คน ถูกกำหนดให้เป็นตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพชองแบบทดสอบ
2.6 รับแจกกระดาษคำตอบและแบบทดสอบจากกรรมการกำกับการสอบ หากได้รับกระดาษคำตอบที่มีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบนำไปเปลี่ยนกับกรรมการกำกับการสอบ
2.7 ห้ามผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ
2.8 ให้ใช้ดินสอดำ 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจำตัวสอบและรหัสวิชาที่สอบ
2.9 ตรวจทานการระบายรหัสประจำตัวสอบและรหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อ
2.10 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบโดยเคร่งครัด

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button