ดาวน์โหลดแผน Active Learning ประเมิน วPA 2565 ใหม่ล่าสุด

15421
0

Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558)

รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING

แผน Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. ภาษาพาที https://drive.google.com

2. ภาษาพาที https://drive.google.com

3. วิทยาศาสตร์ https://drive.google.com

4. ภาษาอังกฤษ https://drive.google.com

แผน Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. ภาษาไทย https://drive.google.com

2. คณิตศาสตร์ https://drive.google.com

3. ศิลปะ https://drive.google.com

แผน Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. คณิตศาสตร์ https://drive.google.com

2. วิทยาศาสตร์ https://drive.google.com

แผน Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ภาษาไทย https://drive.google.com

2. วิทยาศาสตร์ https://drive.google.com

แผน Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. สังคมศึกษา https://drive.google.com

แผน Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. วิทยาศาสตร์ https://drive.google.com

ขอขอบพระคุณโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565
บทความถัดไปตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่