แท็ก: Active Learning

แจกแผนการสอน Active Learning วิชาภาษาไทย แก้ไขได้โหลดฟรี

Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้(receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้(co-creators) ( Fedler and Brent, 1996) ดาวน์โหลดแผนการสอน Active...

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บทความจาก สาวิตรี จุ้ยทอง "แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)" ซึ่งในการประเมินคลิปตามวิทยฐานะระบบใหม่ ว PA ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และสอดคล้องตามไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา ตื่นตัว และมีความหมาย เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกนั้น จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง...

ลักษณะกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ลักษณะกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ตั้งคำถาม และถาม อภิปรายร่วมกันผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องคำนึงถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำ คัญ ทั้งนี้ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ลักษณะกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กระบวนการเรียนรู้ที่ลดบทบาทการสอนและการให้ความรู้โดยตรงของครูแต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้นำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้...

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เครดิตไฟล์ ครูวรยา อองภา

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เครดิตไฟล์ ครูวรยา อองภา เผยแพร่ตัวอย่าง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพื้นที่ (เอกสารอ้างอิงประกอบ ตชว. 1.3, 1.4, 1.7) ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสาร PDF สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ขอบคุณที่มา : Facebook วร...

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 วิทยากรบรรยายโดย ดร.สถาพร  พฤฑฒิกุล Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร ...

ดาวน์โหลดแผน Active Learning ประเมิน วPA 2565 ใหม่ล่าสุด

Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558) รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING แผน Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1....

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...