แท็ก: วิทยฐานะ

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA - คลิปความรู้ PA - หลักเกณฑ์ เอกสาร แนวปฏิบัติ คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9 ว10 ว11 ว12 - Infographic Q&A - บทความ เข้าสู่เว็บไซต์ https://otepc.go.th/th/inform-services/pa-2.html

ว 31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ว 31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา ฯ ซึ่งกำหนดผู้ที่จะขอรับการประเมินวิทยฐานะ ดาวน์โหลดเอกสารแนบทั้งหมด

การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA

ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา ว27/2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ ๑. เงื่อนไขการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา...

ว25/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว25/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว25/2565 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ>> https://otepc.go.th หรือ https://otepc.go.th ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจ (ว25/2565 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) การขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ว 10/2554 และ ว 12/2561 การพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 ดังนั้น การดำเนินการจึงเป็นไปตามหนังสือที่แจ้งนี้ สำหรับการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว...

คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. ด้วย ก.ค.ศ. ได้ กำหนดหลักกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา โดยนำระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal...

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ พ.ศ. 2550

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ      ...

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 2565

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 2565ลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 2565 รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด สพฐ.รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด สอศ.รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด กศน. อ้างอิง https://otepc.go.th

คลังแสง Google Drive ข้อมูลเกี่ยวกับ PA อัพเดทใหม่ล่าสุด เยอะมาก

ไปเจอลิงค์ GG Drive ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ PA ที่มีคนโพสต์สาธารณะไว้ เลยเอามาแขวนให้ดู เพื่อจะได้ลองไปดาวโหลด รวมทั้งมีโฟลเดอร์ของผมในนั้นด้วย มันสุดยอดของคนรวมรวบ 555 และแถมไปด้วย แนวทางการแต่งตั้งกรรมการ ให้ท่านได้อ่านพิจารณา ในฉบับที่ 6/65 ท่ามกลางวันฝนตกแต่เช้าครับ คลังแสง Google Drive ข้อมูลเกี่ยวกับ PA อัพเดทใหม่ล่าสุด เยอะมาก ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PA อ้างอิงkrukeaw

แจกไฟล์งานทำ ว9 PA ครบที่สุด ตาม ว9/2564

ผู้ขอรับการประเมิน ทำ PA 1 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2564 เท่านั้น ทำเอกสาร ตามมาตรฐานตำแหน่ง 15 ตัวชี้วัด ดูภาระงานของตนเอง ตามคำสั่ง รร  + ตารางสอน / 800 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ทำ แผน + คลิปการสอน 1 ชั่วโมง +...

แบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA

แบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA แบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA เอกสารและแนวทางการจัดทำจากครูศุภวิชญ์ ไชยมงคล ท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเข้าร่วมกลุ่มการทำ ว.pa ของครูศุภวิชญ์ ที่มา https://www.facebook.com เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA 15 ตัวชี้วัดรายงานผลการปฏิบัติงานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวฐ.2 ศุภวิชญ์ ไชยมงคล 2563ตัวชี้วัด การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดวฐ.2 ศุภวิชญ์ ไชยมงคล 2562บันทีกรายงานผล...

ว PA การประเมินวิทยฐานะที่ไม่เน้นเอกสาร

สิ่งที่ ก.ค.ศ.พูดจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ แต่ไม่รู้ว่า วิทยฐานะ และความจริงแล้วจะเป็นอย่างไร ติดตามต่อไปครับ "การประเมินที่ไม่เน้นเอกสาร" อยู่ที่ห้องเรียนประเมิน ว 17 เน้นเอกสารงานวิจัย เยิ่นเย้อหลายขั้นตอน สิ้นเปลืองมาก เช่นเดียวกับ ว21 เน้นสอน PLC เอกสารมากแต่ละวิทยฐานะกว่าจะมีสิทธิ์ขอก็นาน 5 ปี แม้แต่ ว13 ครูก็มุ่งไล่ล่ารางวัล สนใจแต่เด็กเก่ง เป็นเหตุผลสำคัญให้...

การประเมิน PA คืออะไร และนำมาใช้อย่างไรกับการประเมินข้าราชการครู

การประเมิน PA หลักจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูใหม่ ซึ่งมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ทำให้รูปแบบการประเมินที่เคยเป็นมานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ข้าราชการครูทั้งระบบจะต้องตื่นตัวและทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน     การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA )  คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุพันธกิจและความสำเร็จขององค์กร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกิจกรรมตัวชี้วัดต่าง ๆ...

ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการพิเศษ ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูวัลยา เลื่อนกฐิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางละมุง ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูวัลยา เลื่อนกฐิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางละมุง เผยแพร่ไฟล์ word ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูวัลยา เลื่อนกฐิน...

การพัฒนางานตามข้อตกลงPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

การพัฒนางานตามข้อตกลงPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ องค์ประกอบในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง1. การปฏิบัตงานตามมาตราฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(1)  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5...

สรุปเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ตำแหน่งครู ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

ก.ค.ศ. ได้ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู หรือ ว9/2564 ออกมาแล้ว  องค์ประกอบในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง1. การปฏิบัตงานตามมาตราฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานให้ข้าราชการครูทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด...

แบ่งปันปกและแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA แก้ไขได้

ขอแนะนำ แบ่งปัน ปกและแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA แก้ไขได้ เตรียมการพร้อมบันทึกข้อตกลง(PA)วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีครบทุกสังกัด โดยครูตุ๋มติ๋ม ห้องสื่อสนุกคิด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........... ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. ....ถึงวันที่....เดือน............... ผู้จัดทำข้อตกลง ชื่อ..............................................นามสกุล...................................... ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด...................................................... รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ...........บาท ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด การเรียนรู้จริง) ...

ตรีนุชเผย รับครูสะท้อนเกณฑ์ประเมินPAมีปัญหา พร้อมหารือ ก.ค.ศ.ปรับแก้ไข

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่รับฟังรับปัญหาต่างๆจากครูและบุคคลากรทางการศึกษาพบว่าเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งถึงปัญหาการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เนื่องจากเป็นการประเมินในรูปแบบใหม่ ซึ่งครูอาจยังขาดความเข้าใจถึงการประเมินดังกล่าวอยู่บ้าง ซึ่งหลังจากนี้จะมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สร้างความเข้าใจกับครูในการประเมินรูปแบบดังกล่าวให้มากขึ้น  ทั้งนี้ยืนยันว่าการปรับการประเมินต่างๆนั้น เพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น และเกิดความเหมาะสม และทำให้ชี้วัดให้เห็นผลอย่างแท้จริง ที่สำคัญที่สุดคือการลดภาระของครูให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากมีการสร้างความเข้าใจและรับรู้ที่ถูกต้องแล้วยังพบปัญหาอยู่ ในอนาคตก็อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอีกครั้งได้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

สรุปประเด็น PA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA)

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2565ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ได้นำเสนอต่อผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านครูลัง เพื่อเป็นข้อตกลง แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ดีของผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วย...

หลักเกณฑ์วPA เบื้องต้น การประเมินวิทยฐานะครู

หลักเกณฑ์ เบื้องต้น วPA การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่านจากเรียนเก่าสู่ระบบ PA หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูข้าราชการทุกคนเริ่มทำข้อตกลงในการพัฒนางานจีพีเอกับผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปเป็นประจำทุกปีงบประมาณรอบการประเมิน PA คือ รอบปีงบประมาณซึ่งหมายถึงวันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปีถัดไปโดยผลการประเมิน PA ในแต่ละรอบการประเมินให้นำไปใช้ดังนี้ 1. ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2.ใช้ในการประเมินคงวิทยาฐานะตามมาตรา 55 3.ใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะซึ่งจากแผนภาพด้านล่างคุณครูจะเห็นไทม์ไลน์ของการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ยก ตัวอย่างดังนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564...

วpa พนักงานราชการต้องทำไหม?

รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำ ว PA จากเว็บไซต์ https://otepc.go.th นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่การยื่น ว PA เรามาดูกันว่า คำถามยอดฮิตสรุปจากกิจกรรม Live “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA”  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 มีอะไรกันบ้าง คำถามที่ 1 : ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องทำ PA ด้วยหรือไม่ ? คำถามที่ 2...

รวมไฟล์ ว PA/2564 ทุกอย่างที่นี่ที่เดียว

วPA วิทยฐานะครู ประกาศหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู ว9/2564 รวมไฟล์ ว PA/2564 ทุกอย่างที่นี่ที่เดียว การประเมินฯช่วงเปลี่ยนผ่าน ว4 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ว3 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา – ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA)...

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา และกรรมการภายนอกอีก 2 คน ประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการประเมินผลลัพธ์ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร คณะกรรมการ PA เป็นผู้ประเมิน ผลการพัฒนาคุณภาพฯ ตาม ว 17/2552(ด้านที่ 3 หรือ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) เมื่อผู้ขอแจ้งขอแจ้งความประสงค์จะรับการประเมินเพื่อน าผลมารวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA อ้างอิงจาก สรุปเกณฑ์...

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเครดิต ครูอาทิตย์ โรงเรียนเพียงหลวง 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ผู้จัดทำข้อตกลง ชื่อ............คนไทย............นามสกุล............ใจดี..............ตำแหน่งครู  สถานศึกษา......โรงเรียนครูไทย........ สังกัด...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 6 รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....-.... อัตราเงินเดือน ....xxxxxx...บาท ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง)  1....

ประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ พาคุณครูกลับสู้ห้องเรียน วPA

ประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ พาคุณครูกลับสู้ห้องเรียน วPA ปัญหาระบบการประเมินแบบเดิม ใช้วิธีประเมินย้อนหลัง เพิ่มภาระในการสะสมผลงานเกิดการล่าเกียรติบัตร การทำแฟ้มผลงานจำนวนมากดึงครูออกจากห้องเรียนเกิดค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องประเมินการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา ว PA ปรับระบบการประเมินใหม่ ลด การใช้เอกสารระยะเวลาการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเลิกล่าเกียรติบัตรทำแฟ้มเอกสารกองโตนับชั่วโมงอบรม / PLCวัดคะแนนจาก O-netเริ่มปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอนเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร วิถีปฏิบัติที่คุ้นชินเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของครู ผอ.โรงเรียนใช้กระบวนการ PLC พัฒนาผู้สอนและผู้เรียนอย่างแท้จริง PA : Performance Agreement (ข้อตกลงในการพัฒนางาน) เขียน...

ระบบรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน วPA

ระบบรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำชี้แจง: องค์ประกอบของข้อมูลการสมัครฯA: หน้าที่การงานในปัจจุบันของผู้สมัครฯB: ชื่อตำแหน่งและชื่อวิทยฐานะ/ชื่อตำแหน่งทางวิชาการของผู้สมัครฯC: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฯD: ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร / ช่องทางการประสานงานของผู้สมัครฯE: ประวัติการศึกษาของผู้สมัครฯF: ประสงค์จะประเมินสาขา/สาขาวิชาG: สาขาวิชาที่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน***PDF/Image: เอกสารหลักฐานเบื้องต้นที่ต้องนำส่งผ่าน Google Form  โปรดอ่านก่อนเลือกลิงก์สมัคร หากท่านเลือกสมัครผิดลิงก์ ระบบจะไม่ประมวลผลข้อมูล ข้าราชการประเภทอื่น...

สมัครกรรมการประเมิน PA ตั้งเป้าคัดคน คุณภาพร่วมพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย

หลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ได้รับความสนใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 1หมื่นคน Link สมัคร https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/otpec2564dpasite/home 3พ.ย.2564- นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าของขั้นตอนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ หรือเกณฑ์ PA ว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance...

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู) ข้าราชการครูทุกคนต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)กับผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประจำทุกปีงบประมาณรอบการประเมิน PA = รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีถัดไป)การนำผลการประเมิน PA ในแต่ละรอบการประเมินไปใช้1) ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน2) ใช้เป็นผลการประเมินคงวิทยฐานะ3) ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ Download ช่วงเปลี่ยนผ่าน...

หน้าปกPA บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ2565

หน้าปกPA บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2565 ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ มีให้คุณครูเลือก 5 สี สามารถดาวน์โหลดได้ โดยไม่ต้องขอสิทธิ์แก้ไขต้นฉบับนะคะ คลิกดาวน์โหลดที่หน้า google ไดร์ฟ ได้เลย ดาวน์โหลดหน้าปกPA บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน...

ความหมายที่แท้จริงของ วิทยฐานะครู

ความหมายที่แท้จริงของ วิทยฐานะครู การประเมิน วิทยฐานะครู ที่คลาดเคลื่อนวิทยฐานะ ไม่ใช่ รางวัล หรือ สวัสดิการ วิทยฐานะ คือสิ่งที่บ่งบอก ระดับความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงในหน้างาน ของครู และ พิสูจน์จากผลลัพธ์ การประเมิน วิทยฐานะครู คือสิ่งที่ไม่ใช่หน้างานของครูการประเมินวิทยฐานะ ควรประเมินจาก ผลการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (Professional performance) ไม่ใช่ดูจากผลงานวิชาการ (Academic works) การประเมิน...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...