แท็ก: วPA

แนวทางการอัดคลิปสภาพปัญหาฯ ตามเกณฑ์ วPA

แนวทางการอัดคลิปสภาพปัญหาฯ ไม่เกิน 10 นาที ส่วนที่ 1 แนะนำตนเอง ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน รายวิชาที่นำเสนอเพื่อขอรับการประเมิน เป็นต้นส่วนที่ 2 นำเสนอสภาพปัญหาที่มาเรื่องที่ทำการสอน หรือแรงบันดาลใจที่สอนส่วนที่ 3 นำเสนอวิธีการ, กลยุทธ์, นวัตกรรม, เทคนิค หรือ Best Practice...

ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ต้องทำทุกปีงบประมาณ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ต้องทำทุกปีงบประมาณ คลิปการสอน ใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ PA หรือ ข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องทำทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นการ "คงวิทยฐานะ" 4 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA สิ่งที่เข้าใจ ผิด ต้องทำคลิปทุกปี เปลี่ยนประเด็นท้าทาย ระหว่างเทอมไม่ได้1 ตัวชี้วัด = 1 ชิ้นงาน ถ้าไม่อยากเลื่อนวิทยฐานะ ก็ไม่ต้องทำ PA สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องทำคลิป เมื่อต้องการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ....

กรอกคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ ว17+PA อ้างอิงจากคู่มือการประเมิน ว17

กรอกคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ ว17+PA อ้างอิงจากคู่มือการประเมิน ว17 เกณฑ์การตัดสิน แนะนำ วิทยฐานะครูชำนาญการด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ...

สิ่งที่ต้องเตรียมให้กรรมการดูในการประเมิน วPA

สิ่งที่ต้องเตรียมให้กรรมการดูในการประเมิน วPA สิ่งที่ต้องเตรียมให้กรรมการดูไม่ต้องทำแฟ้ม แต่การประเมิน วPA ก็ควรมีหลักฐาน ไว้อ้างอิงตามที่เขียนไว้ใน PA1 หลักฐานที่ควรมี (ไม่ใช่ภาระเพิ่มจากไหน) เช่น 1. หลักสูตรสาระวิชาที่สอน2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ QR CODE3. วิเคราะห์ผู้เรียน4. การออกแบบแผนการจัดการเรียน5. แผนการจัดการเรียนรู้ (อาวุธคู่กาย) *อย่าลืมบันทึกหลังแผนด้วยนะ6. วิจัยในชั้นเรียน QR CODE7. ผลการเรียนของนักเรียน...

4 เรื่องที่หลายคนเข้าใจ วPA ผิด มีอะไรบ้างมาดูกัน

สร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) มายาคติของการทำวิทยฐานะ ข้อดีของระบบ วPA ใหม่ และ 4 ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาการศึกษา เรียนรู้วิธีทำ วPA ร่วมกับผู้บังคับบัญชา โดยมีตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ให้ใช้เป็นแนวทางเพื่อทำการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะใหม่ 4 เรื่องที่หลายคนเข้าใจ วPA ผิด การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะใหม่ เครดิต : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่...

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 จะทำอย่างไร?

ข้าราชการครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 จะทำอย่างไร? คุณสมบัติ​ 4​ ปี​ ใช้​ PA​ 3​ รอบ คุณสมบัติ​ 3​ ปี​ ใช้​ PA​ 2​ รอบ เมื่อคุณสมบัติครบเป็นไปตามหลักเกณฑ์​ ว9​ คศ.2​ คศ.3​ ​ ยื่น​ด้านที่​ 1​ ด้านที่​ 2​ เข้าสู่ระบบ​...

ดาวน์โหลดแผน Active Learning ประเมิน วPA 2565 ใหม่ล่าสุด

Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558) รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING แผน Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1....

คลังแสง Google Drive ข้อมูลเกี่ยวกับ PA อัพเดทใหม่ล่าสุด เยอะมาก

ไปเจอลิงค์ GG Drive ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ PA ที่มีคนโพสต์สาธารณะไว้ เลยเอามาแขวนให้ดู เพื่อจะได้ลองไปดาวโหลด รวมทั้งมีโฟลเดอร์ของผมในนั้นด้วย มันสุดยอดของคนรวมรวบ 555 และแถมไปด้วย แนวทางการแต่งตั้งกรรมการ ให้ท่านได้อ่านพิจารณา ในฉบับที่ 6/65 ท่ามกลางวันฝนตกแต่เช้าครับ คลังแสง Google Drive ข้อมูลเกี่ยวกับ PA อัพเดทใหม่ล่าสุด เยอะมาก ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PA อ้างอิงkrukeaw

แจกไฟล์งานทำ ว9 PA ครบที่สุด ตาม ว9/2564

ผู้ขอรับการประเมิน ทำ PA 1 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2564 เท่านั้น ทำเอกสาร ตามมาตรฐานตำแหน่ง 15 ตัวชี้วัด ดูภาระงานของตนเอง ตามคำสั่ง รร  + ตารางสอน / 800 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ทำ แผน + คลิปการสอน 1 ชั่วโมง +...

แบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA

แบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA แบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA เอกสารและแนวทางการจัดทำจากครูศุภวิชญ์ ไชยมงคล ท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเข้าร่วมกลุ่มการทำ ว.pa ของครูศุภวิชญ์ ที่มา https://www.facebook.com เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA 15 ตัวชี้วัดรายงานผลการปฏิบัติงานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวฐ.2 ศุภวิชญ์ ไชยมงคล 2563ตัวชี้วัด การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดวฐ.2 ศุภวิชญ์ ไชยมงคล 2562บันทีกรายงานผล...

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมรายงานผล PA 2565

ขอแนะนำตัวอย่าง แนวทางการเตรียมรายงานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)เพื่อนำไปจัดทำการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) โดยแนวทางของ โรงเรียนบางละมุง จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตาม PA หรือความก้าวหน้าของ PA ก่อนในครั้งแรก ในรูปแบบ pdf และจึงเข้ามาประเมินผล PA ในช่วงกันยายน-ตุลาคม 2565 เพื่อลงคะแนนในแบบ PA 2/ส และ PA 3 สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน...

หน้าปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA แก้ไขด้วย power point

ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ มีให้คุณครูเลือก 5 สี สามารถดาวน์โหลดได้ โดยไม่ต้องขอสิทธิ์แก้ไขต้นฉบับนะคะ คลิกดาวน์โหลดที่หน้า google ไดร์ฟ หน้าปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA แก้ไขด้วย power point ดาวน์โหลดที่นี่

รวมไฟล์เอกสาร​ประเมิน​ ว9/2564

ไฟล์เอกสาร ​ประเมิน​ ว17/2552​และว9/25654 ขอขอบคุณไฟล์จาก ครูฉลาด ไชยสุระ มาจากเพจ Wisitpong Boss ไฟล์คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงพัฒนงานไฟล์เอกสารตัวอย่างประกาศการนับชั่วโมงไฟล์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูไฟล์แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA1 )ไฟล์แบบประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA2 )ไฟล์แบบสรุปการประเมิน (PA3)ไฟล์แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2 (PA4 )ไฟล์แบบประเมิน ด้านที่ 3 (PA5 )ไฟล์คู่มือ ว.19/2564 (PDF) ดาวน์โหลดไฟล์ ว9 ที่นี่

การจัดการเรียนรู้ตามภาระงาน วPA

การเขียนแผนพัฒนาตนเอง (Individual plan = ID plan เพื่อทำข้อตกลงของมีวิทยฐานะ ว.PA) ต้องเริ่มต้นจากชั้นเรียน และจบลงในชั้นเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามภาระงาน ใน ว PA ได้มาจากการวิเคราะห์ชั้นเรียนว่า ผู้เรียนแต่ละคนเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรในรายวิชาที่ครูสอน เพื่อจะได้แก้ไข และพัฒนาเขาให้มีทักษะ การเขียนแผนพัฒนาตนเองของครู ได้มาจากการวิเคราะห์ชั้นเรียนว่า ผู้เรียนแต่ละคนเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรในรายวิชาที่ครูสอน เพื่อจะได้แก้ไข และพัฒนาเขาให้มีทักษะ, ความรู้,ความเข้าใจ, และทัศนคติ...

แบ่งปันตารางการเก็บงาน วPA ในรูปแบบ google sheet

ตารางการเก็บงาน ว.PA (Performance Agreement: PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) คุณครู ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงราย แบ่งปัน ตารางการเก็บงาน ว PA ในรูปแบบ google sheet แบ่งปัน ตารางการเก็บงาน ว PA ในรูปแบบ google...

การประเมิน PA คืออะไร

การประเมิน PA คืออะไร และนำมาใช้อย่างไรกับการประเมินข้าราชการครู หลักจากที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูใหม่ ซึ่งมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ทำให้รูปแบบการประเมินที่เคยเป็นมานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ข้าราชการครูทั้งระบบจะต้องตื่นตัวและทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน     การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA )  คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย...

แจกปก แฟ้มใส่เอกสาร วPA แก้ไขได้โหลดฟรีไม่ขายนะจ๊ะ

ปกข้อตกลงการพัฒนางาน PA เเก้ไข้ด้วยโปรเเกรม : Photoshop PowerPoint เเก้ไขข้อความเเละรูปภาพได้ทุกจุด เครดิตที่มา ห้องสื่อคุณครู การเขียนรายงาน คือ การเขียนเสนอผลงานอันได้มาจากการศึกษาค้นคว้าพิเศษนอกเหนือจากเรื่องที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การทำรายงานที่มีระบบ โดยทั่วไปมีขั้นตอน ดังนี้ การกำหนดหัวข้อเรื่อง หัวข้อรายงานมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของการเขียนรายงาน จึงควรเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ และมีความรู้ความสามารถในการหาแหล่งข้อมูลขอบเขตของเรื่อง การเขียนรายงานต้องทำการกำหนดชอบเขตให้ครอบคลุมทุกข้อ ของรายงานแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ ผู้เขียนต้องสำรวจแหล่งความรู้ที่จะใช้ศึกษาค้นคว้า เช่น จากหนังสือ การสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ การทำแบบสอบถาม ดาวน์โหลดปกแฟ้มใส่เอกสาร ชุดที่...

ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการพิเศษ ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูวัลยา เลื่อนกฐิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางละมุง ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูวัลยา เลื่อนกฐิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางละมุง เผยแพร่ไฟล์ word ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูวัลยา เลื่อนกฐิน...

การพัฒนางานตามข้อตกลงPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

การพัฒนางานตามข้อตกลงPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ องค์ประกอบในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง1. การปฏิบัตงานตามมาตราฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(1)  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5...

สรุปเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ตำแหน่งครู ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

ก.ค.ศ. ได้ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู หรือ ว9/2564 ออกมาแล้ว  องค์ประกอบในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง1. การปฏิบัตงานตามมาตราฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานให้ข้าราชการครูทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด...

ปกรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล PowerPoint แก้ไขได้

ปกรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล PowerPoint แก้ไขได้ ขอนำเสนอปกรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล PowerPoint แก้ไขได้  การวิเคราะห์ผู้เรียน  เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีความสำคัญและจำเป็น  เพื่อนำข้อมูลไปช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีความสุข  ช่วยให้ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้  พัฒนาตนเอง  คิดเอง  ปฏิบัติเอง  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล จึงมีความสำคัญและจำเป็นมาก ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผู้เรียน คือ การนำข้อมูลไปช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม...

แบ่งปัน ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA 2565 ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

แจกไฟล์ แบ่งปัน ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ การพัฒนางาน วPA แบ่งปัน ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ ดาวน์โหลดไฟล์แก้ไขได้ที่นี่

แบ่งปันปกและแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA แก้ไขได้

ขอแนะนำ แบ่งปัน ปกและแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA แก้ไขได้ เตรียมการพร้อมบันทึกข้อตกลง(PA)วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีครบทุกสังกัด โดยครูตุ๋มติ๋ม ห้องสื่อสนุกคิด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........... ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. ....ถึงวันที่....เดือน............... ผู้จัดทำข้อตกลง ชื่อ..............................................นามสกุล...................................... ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด...................................................... รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ...........บาท ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด การเรียนรู้จริง) ...

ตรีนุชเผย รับครูสะท้อนเกณฑ์ประเมินPAมีปัญหา พร้อมหารือ ก.ค.ศ.ปรับแก้ไข

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่รับฟังรับปัญหาต่างๆจากครูและบุคคลากรทางการศึกษาพบว่าเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งถึงปัญหาการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เนื่องจากเป็นการประเมินในรูปแบบใหม่ ซึ่งครูอาจยังขาดความเข้าใจถึงการประเมินดังกล่าวอยู่บ้าง ซึ่งหลังจากนี้จะมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สร้างความเข้าใจกับครูในการประเมินรูปแบบดังกล่าวให้มากขึ้น  ทั้งนี้ยืนยันว่าการปรับการประเมินต่างๆนั้น เพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น และเกิดความเหมาะสม และทำให้ชี้วัดให้เห็นผลอย่างแท้จริง ที่สำคัญที่สุดคือการลดภาระของครูให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากมีการสร้างความเข้าใจและรับรู้ที่ถูกต้องแล้วยังพบปัญหาอยู่ ในอนาคตก็อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอีกครั้งได้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

ไฟล์ปก PA ข้อตกลงพัฒนางาน PA ไฟล์แก้ไขได้ ปี65

แจกฟรี!! ไฟล์ปกข้อตกลงพัฒนางาน PA ไฟล์แก้ไขได้ โดยคุณครูนุชจเรตร์ ศรีนา ขอแบ่งปัน ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ มีให้คุณครูเลือก สามารถดาวน์โหลดได้ โดยคลิกดาวน์โหลดที่หน้า google ไดร์ฟ ได้เลย ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ขอบคุณที่มา : แจกฟรี!!...

สรุปประเด็น PA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA)

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2565ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ได้นำเสนอต่อผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านครูลัง เพื่อเป็นข้อตกลง แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ดีของผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วย...

หลักเกณฑ์วPA เบื้องต้น การประเมินวิทยฐานะครู

หลักเกณฑ์ เบื้องต้น วPA การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่านจากเรียนเก่าสู่ระบบ PA หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูข้าราชการทุกคนเริ่มทำข้อตกลงในการพัฒนางานจีพีเอกับผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปเป็นประจำทุกปีงบประมาณรอบการประเมิน PA คือ รอบปีงบประมาณซึ่งหมายถึงวันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปีถัดไปโดยผลการประเมิน PA ในแต่ละรอบการประเมินให้นำไปใช้ดังนี้ 1. ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2.ใช้ในการประเมินคงวิทยาฐานะตามมาตรา 55 3.ใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะซึ่งจากแผนภาพด้านล่างคุณครูจะเห็นไทม์ไลน์ของการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ยก ตัวอย่างดังนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564...

วpa พนักงานราชการต้องทำไหม?

รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำ ว PA จากเว็บไซต์ https://otepc.go.th นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่การยื่น ว PA เรามาดูกันว่า คำถามยอดฮิตสรุปจากกิจกรรม Live “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA”  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 มีอะไรกันบ้าง คำถามที่ 1 : ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องทำ PA ด้วยหรือไม่ ? คำถามที่ 2...

รวมไฟล์ ว PA/2564 ทุกอย่างที่นี่ที่เดียว

วPA วิทยฐานะครู ประกาศหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู ว9/2564 รวมไฟล์ ว PA/2564 ทุกอย่างที่นี่ที่เดียว การประเมินฯช่วงเปลี่ยนผ่าน ว4 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ว3 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา – ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA)...

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา และกรรมการภายนอกอีก 2 คน ประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการประเมินผลลัพธ์ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร คณะกรรมการ PA เป็นผู้ประเมิน ผลการพัฒนาคุณภาพฯ ตาม ว 17/2552(ด้านที่ 3 หรือ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) เมื่อผู้ขอแจ้งขอแจ้งความประสงค์จะรับการประเมินเพื่อน าผลมารวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA อ้างอิงจาก สรุปเกณฑ์...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...