แท็ก: dpa

การบันทึกผล PA ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อประเมิน PA ปีงบประมาณ 2566 เสร็จเรียบร้อย ผู้รับผิดชอบระบบ DPA ของโรงเรียนเตรียมข้อมูล PA3 จัดทำในรูปแบบไฟล์ *.pdf ของครู ไม่มีวิทยฐานะขึ้น (คศ.1 เป็นต้นไป) นำข้อมูลอัพไฟล์ PA3 และบันทึกผลคะแนนลงในระบบ DPA ต่อไป การบันทึกผล PA ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ...

แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA

แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA 1. แบบฟอร์ม PA3 (PDF.) https://drive.google.com/drive 2. บันทึกข้อความนำเข้าระบบ D P A https://docs.google.com 3. แบบคำขอมี/ขอเลื่นวิทยฐานะ https://docs.google.com 4. แบบสรุปผลการประเมิน (ว17 และ ว21) https://drive.google.com/drive 5. แผนการสอน (PDF.) ยึดตามเกณฑ์ PA4 https://drive.google.com/drive แบบฟอร์ม PA4 https://drive.google.com/drive/folders หลักเกณฑ์ PA4 https://drive.google.com/file แบบประเมิน/ตรวจสอบตนเอง ตาม PA4 https://drive.google.com/drive/folders 6. คลิปการสอน...

ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ เตรียมตัวยื่น DPA อย่างไร?

"ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ เตรียมตัวอย่างไร?" ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ยื่นอะไรเข้า DPA? ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 1. แผนการจัดการเรียนรู้ (ไฟล์ pdf ไม่จำกัดหน้า) 1 ไฟล์ 2. คลิปการสอน ความยาวไม่เกิน 60 นาที (mp4 ตัดต่อไม่ได้)...

ผลการอนุมัติเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA

ผลการอนุมัติเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA? ถ้าวันที่ ผอ submit ตรงกับวันใด มีผลย้อนหลังวันนั้นไม่ว่าจะตรงกับวันหยุดหรือไม่ก็ตาม

แนวทางในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA

แนวทางในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA มีดังนี้ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานร่องรอยให้ครบถ้วน ตรงตามเกณฑ์การประเมิน สแกนเอกสารและหลักฐานร่องรอยเป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG อัปโหลดเอกสารและหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA เอกสารและหลักฐานร่องรอยที่จำเป็นต้องจัดเตรียมเข้าสู่ระบบ DPA ได้แก่ แบบฟอร์ม PA3 บันทึกข้อความนำเข้าระบบ DPA แบบคำขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ แบบสรุปผลการประเมิน (ว17 และ ว21) แผนการสอน (PDF) ยึดตามเกณฑ์ PA4 คลิปการสอน (MP4) ไม่เกิน 60 นาที คลิปสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ...

เปิดรับสมัครกรรมการ DPA รอบเพิ่มเติม ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัครกรรมการฯ รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 แบบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ DPA คุณสมบัติของกรรมการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล 1.มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป2.มีคุณวุฒิระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน  3.เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการประเภทอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น4.มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งที่มีระดับเทียบเท่าหมายเหตุ :*ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรม TPA แล้ว ไม่ต้องยื่นสมัครใหม่*เปิดรับสมัครรอบ "เพิ่มเติม" วันที่ 10 เม.ย. - 3...

แบบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน ในระบบ DPA

แบบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ DPA คุณสมบัติของกรรมการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล1.มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป2.มีคุณวุฒิระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน  3.เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการประเภทอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น4.มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งที่มีระดับเทียบเท่าหมายเหตุ :*ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรม TPA แล้ว ไม่ต้องยื่นสมัครใหม่*เปิดรับสมัครรอบ "เพิ่มเติม" วันที่ 10 เม.ย. - 3 พ.ค. 2566ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. คลิกสมัครได้ที่นี่

ระบบ DPA สุ่มกรรมการประเมินทุกสังกัดแล้ว เข้ามาเช็คได้ที่นี่

ระบบ DPA สุ่มกรรมการประเมินทุกสังกัดแล้ว เข้ามาเช็คได้ที่นี่ ในขณะนี้ระบบ DPA พร้อมสําหรับการสุ่มกรรมการประเมินคําขอจากทุกสังกัดแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กรรมการประเมินที่ได้ลงทะเบียนในระบบไว้ เข้าไปตรวจสอบอีเมลของท่านเป็นระยะ ว่าได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการประเมินคําขอใดหรือไม่ หากท่านได้รับการคัดเลือกขอให้ท่านเข้าไปตอบรับการเป็นกรรมการฯ ในระบบ DPA ภายใน3วัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะยกเลิกการคัดเลือกท่านเป็นกรรมการ สําหรับคําขอนั้น และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ส่วนราชการจะทําการสุ่มกรรมการประเมินใหม่เพื่อทดแทนท่านต่อไป เข้าระบบ DPA 2566 ที่นี่

ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 ว 30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ว 30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า เนื่องจากตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้งานในระบบ DPA เพื่อบันทึกข้อมูลผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ใช้งานบางส่วนที่มีข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินรบล้วนสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถเข้าใช้งานหรือยื่นคำขอผ่านระบบได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ที่ยื่นคำขอผ่านระบบ...

แบบฟอร์ม 100 คะแนน ว17 ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ

แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ ว17 DPA ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่เพจ วันนี้ครูเชียงราย เลยอยากหยิบประเด็นนี้มานำเสนอ เผื่อท่านที่ต้องการ ใช้แบบฟอร์มใหม่ ตามรายละเอียดด้านล่าง แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการแบบฟอร์ม 60 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป กรณีนี้ให้ส่งแบบฟอร์มใหม่ให้ทาง สพท. เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบนอกระบบได้ส่วนของ สอศ. ก็ให้ส่งหลักฐานเข้ามาที่ส่วนกลางด้วยเช่นกันดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA กรณียื่นคำขอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน...

แนะนำลิงก์เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA

https://youtu.be/MwhxODL_MW8 ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Single Sign-On แนะนำลิงก์เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal หรือ ระบบประเมินวิทยฐานะ ว PA จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ลิงก์หลักระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal https://dpa-sso.otepc.go.th/login

รับชมย้อนหลัง ก.ค.ศ. Forum การใช้งานระบบ DPA (6 ตุลาคม 2565)

รับชมย้อนหลัง ก.ค.ศ. Forum : การใช้งานระบบ DPA (6 ตุลาคม 2565) https://youtu.be/lL5uX5zuwn8 03:25 ระยะเวลาที่จะขออนุมัติ ในสาขาที่ไม่มีในตัวเลือก 07:10 การขออนุมัติสาขาของ ก.ศ.น. 08:34 การขออนุมัติสาขาของการศึกษาพิเศษ 09:50 ผล PA กับการประเมินเงินเดือน 11:51 ระบบแจ้งว่าคุณสมบัติไม่ครบ 13:46 การนับรอบเงินเดือน...

แบบเอกสารคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA

แบบเอกสารคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA แบบเอกสารคำขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPAแบบ 9.1.1 ว17+ PA (2 ปีการศึกษา)แบบ 9.1.2 ว21+PA (2 ปีการศึกษา)แบบ 9.2.2 ว21+PA (1 ปีการศึกษา)แบบ 9.1 9.2 ว17+ PA ผู้บริหารสถานศึกษาแบบ...

วิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อประเมินดิจิทัล 2565

การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อประเมินวิทยฐานะดิจิทัล 2565 เนื่องจากมีการยื่นคำขอผ่านระบบเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ยื่นคำขอ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 1. ให้ระบุรายละเอียดของคำขอที่ยื่นผ่านระบบแล้วแต่ไม่สำเร็จในตาราง ดังแนบ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจส่งไปยังเมลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือส่งโดยวิธีอื่น ในวันที่ไม่สามารถทำรายการได้ หรือวันอื่นในภายหลัง 2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน...

ระบบขอความช่วยเหลือ Helpdesk ของระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

ระบบขอความช่วยเหลือ Helpdesk DPA หลักเกณฑ์การประเมิน PA ปัญหาการลงทะเบียน ปัญหาเพิ่ม ลบ แก้ไข ย้ายข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน ปัญหาการบันทึก PA ปัญหาการบันทึก อัพโหลด ส่งคำขอมี/เลื่อน ปัญหาการตรวจสอบคุณสมบัติ ปัญหาการคัดเลือกกรรมการ ปัญหาการประเมินฯ(สำหรับกรรมการผู้อ่านเท่านั้น) ปัญหาการประเมิน(สำหรับศธจ. ส่วนราชการ) แจ้งสถานศึกษา,หน่วยงาน ที่ยุบเลิก โอนย้าย หรือที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดแล้ว คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อขอความช่วยเหลือ Helpdesk DPA https://dpa-helpdesk.otepc.go.th/helpdesk/

การเตรียมเอกสารนำเข้าระบบ DPA ปีงบประมาณ 2565

การเตรียมเอกสารนำเข้าระบบ DPA ปีงบประมาณ 2565 กรณีใช้ ว9 PA อย่างเดียว คงวิทยฐานะ แบบ PA3/ส (PDF.) กรณีใช้ ว17 หรือ ว21 + ว9 (PA)ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ แบบบันทึกข้อความขอนำเข้าระบบ DPAแบบ PA3/ส (pdf.)แบบคำขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ (pdf.)แบบสรุปคะแนน ว17 หรือ ว21...

คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. ด้วย ก.ค.ศ. ได้ กำหนดหลักกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา โดยนำระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal...

เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA

ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA เพื่อเข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal ตามหลักเกณฑ์ ว pa หรือ ว9/2564 ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ระบบ DPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์...

ลงทะเบียน DPA เข้าใช้งานระบบสำหรับสถานศึกษา 2565

ลงทะเบียน DPA เข้าใช้งานระบบสำหรับสถานศึกษา 2565 สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสำหรับสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยายน 2565 โดย 1 สถานศึกษา ให้สมัครได้เพียง 1 User เท่านั้น ศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ได้ที่ https://otepc.go.th/ ลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือ https://otepc.go.th และสามารถติดตามรับชมคลิปความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ DPA ได้ที่ YouTube...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DPA ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DPA ดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DPA ดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DPA ดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ไฟล์ word *.docx แก้ไขได้...

ดาวน์โหลด คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA 2565

ระบบ DPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ v หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะระบบ DPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า...

ลิงก์เข้าระบบ DPA การประเมินวิทยฐานะครูแบบออนไลน์

ลิงก์เข้าระบบ DPA การประเมินวิทยฐานะครู เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว9 หรือ วpa ได้คลอดออกมาแล้ว พร้อมทั้ง คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA ก็ได้มีการเผยแพร่ออกมาแล้ว ซึ่งทาง ก.ค.ศ. มีความคาดหวังเป็นอย่างมาว่าจะทำให้ครูมีศักยภาพและมี มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ครูก็ยังคงต้องรอลุ้นกับระบบ dpa ซึ่งจะใช้ในการประเมินวิทยฐานะให้กับครูแบบออนไลน์ ว่าจะทำออกมาในลักษณะไหน การสัมภาษณ์นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 (ภว.1)...

ลงทะเบียนเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA วPA 2565

ลงทะเบียนเข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA วPA 2565 ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) https://dpa-sso.otepc.go.th/login ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาสถานศึกษาลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบ สพท., สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบของสนง ศธจ. หรือส่วนราชการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบสํานักงาน ก.ค.ศ.สํานักงาน ก.ค.ศ.ลงทะเบียน กรรมการประเมินวิทยฐานะคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะลงทะเบียน Helpdesk ของระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) ติดต่อสอบถาม http://eval.sbs-app.com/helpdesk/

การเขียน วPA วิทยฐานะแบบใหม่ และ PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4  สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564)...

ระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ DPA : Digital Performance Appraisal

ระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ (Digital Performance Appraisal) หรือระบบ DPA วันที่ 30 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System)  หรือระบบ HRMS พร้อมด้วยระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ (Digital Performance Appraisal) หรือระบบ DPA ซึ่งถือเป็นนโยบายการพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล และเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ดร.วีระ...
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...