แท็ก: dpa

ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 ว 30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ว 30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า เนื่องจากตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้งานในระบบ DPA เพื่อบันทึกข้อมูลผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ใช้งานบางส่วนที่มีข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินรบล้วนสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถเข้าใช้งานหรือยื่นคำขอผ่านระบบได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ที่ยื่นคำขอผ่านระบบ...

แบบฟอร์ม 100 คะแนน ว17 ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ

แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ ว17 DPA ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่เพจ วันนี้ครูเชียงราย เลยอยากหยิบประเด็นนี้มานำเสนอ เผื่อท่านที่ต้องการ ใช้แบบฟอร์มใหม่ ตามรายละเอียดด้านล่าง แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการแบบฟอร์ม 60 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป กรณีนี้ให้ส่งแบบฟอร์มใหม่ให้ทาง สพท. เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบนอกระบบได้ส่วนของ สอศ. ก็ให้ส่งหลักฐานเข้ามาที่ส่วนกลางด้วยเช่นกันดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA กรณียื่นคำขอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน...

แนะนำลิงก์เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA

https://youtu.be/MwhxODL_MW8 ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Single Sign-On แนะนำลิงก์เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal หรือ ระบบประเมินวิทยฐานะ ว PA จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ลิงก์หลักระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal https://dpa-sso.otepc.go.th/login

รับชมย้อนหลัง ก.ค.ศ. Forum การใช้งานระบบ DPA (6 ตุลาคม 2565)

รับชมย้อนหลัง ก.ค.ศ. Forum : การใช้งานระบบ DPA (6 ตุลาคม 2565) https://youtu.be/lL5uX5zuwn8 03:25 ระยะเวลาที่จะขออนุมัติ ในสาขาที่ไม่มีในตัวเลือก 07:10 การขออนุมัติสาขาของ ก.ศ.น. 08:34 การขออนุมัติสาขาของการศึกษาพิเศษ 09:50 ผล PA กับการประเมินเงินเดือน 11:51 ระบบแจ้งว่าคุณสมบัติไม่ครบ 13:46 การนับรอบเงินเดือน...

แบบเอกสารคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA

แบบเอกสารคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA แบบเอกสารคำขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPAแบบ 9.1.1 ว17+ PA (2 ปีการศึกษา)แบบ 9.1.2 ว21+PA (2 ปีการศึกษา)แบบ 9.2.2 ว21+PA (1 ปีการศึกษา)แบบ 9.1 9.2 ว17+ PA ผู้บริหารสถานศึกษาแบบ...

วิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อประเมินดิจิทัล 2565

การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อประเมินวิทยฐานะดิจิทัล 2565 เนื่องจากมีการยื่นคำขอผ่านระบบเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ยื่นคำขอ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 1. ให้ระบุรายละเอียดของคำขอที่ยื่นผ่านระบบแล้วแต่ไม่สำเร็จในตาราง ดังแนบ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจส่งไปยังเมลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือส่งโดยวิธีอื่น ในวันที่ไม่สามารถทำรายการได้ หรือวันอื่นในภายหลัง 2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน...

ระบบขอความช่วยเหลือ Helpdesk ของระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

ระบบขอความช่วยเหลือ Helpdesk DPA หลักเกณฑ์การประเมิน PA ปัญหาการลงทะเบียน ปัญหาเพิ่ม ลบ แก้ไข ย้ายข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน ปัญหาการบันทึก PA ปัญหาการบันทึก อัพโหลด ส่งคำขอมี/เลื่อน ปัญหาการตรวจสอบคุณสมบัติ ปัญหาการคัดเลือกกรรมการ ปัญหาการประเมินฯ(สำหรับกรรมการผู้อ่านเท่านั้น) ปัญหาการประเมิน(สำหรับศธจ. ส่วนราชการ) แจ้งสถานศึกษา,หน่วยงาน ที่ยุบเลิก โอนย้าย หรือที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดแล้ว คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อขอความช่วยเหลือ Helpdesk DPA https://dpa-helpdesk.otepc.go.th/helpdesk/

การเตรียมเอกสารนำเข้าระบบ DPA ปีงบประมาณ 2565

การเตรียมเอกสารนำเข้าระบบ DPA ปีงบประมาณ 2565 กรณีใช้ ว9 PA อย่างเดียว คงวิทยฐานะ แบบ PA3/ส (PDF.) กรณีใช้ ว17 หรือ ว21 + ว9 (PA)ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ แบบบันทึกข้อความขอนำเข้าระบบ DPAแบบ PA3/ส (pdf.)แบบคำขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ (pdf.)แบบสรุปคะแนน ว17 หรือ ว21...

คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. ด้วย ก.ค.ศ. ได้ กำหนดหลักกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา โดยนำระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal...

เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA

ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA เพื่อเข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal ตามหลักเกณฑ์ ว pa หรือ ว9/2564 ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ระบบ DPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์...

ลงทะเบียน DPA เข้าใช้งานระบบสำหรับสถานศึกษา 2565

ลงทะเบียน DPA เข้าใช้งานระบบสำหรับสถานศึกษา 2565 สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสำหรับสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยายน 2565 โดย 1 สถานศึกษา ให้สมัครได้เพียง 1 User เท่านั้น ศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ได้ที่ https://otepc.go.th/ ลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือ https://otepc.go.th และสามารถติดตามรับชมคลิปความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ DPA ได้ที่ YouTube...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DPA ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DPA ดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DPA ดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DPA ดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ไฟล์ word *.docx แก้ไขได้...

ดาวน์โหลด คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA 2565

ระบบ DPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ v หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะระบบ DPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า...

ลิงก์เข้าระบบ DPA การประเมินวิทยฐานะครูแบบออนไลน์

ลิงก์เข้าระบบ DPA การประเมินวิทยฐานะครู เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว9 หรือ วpa ได้คลอดออกมาแล้ว พร้อมทั้ง คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA ก็ได้มีการเผยแพร่ออกมาแล้ว ซึ่งทาง ก.ค.ศ. มีความคาดหวังเป็นอย่างมาว่าจะทำให้ครูมีศักยภาพและมี มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ครูก็ยังคงต้องรอลุ้นกับระบบ dpa ซึ่งจะใช้ในการประเมินวิทยฐานะให้กับครูแบบออนไลน์ ว่าจะทำออกมาในลักษณะไหน การสัมภาษณ์นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 (ภว.1)...

ลงทะเบียนเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA วPA 2565

ลงทะเบียนเข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA วPA 2565 ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) https://dpa-sso.otepc.go.th/login ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาสถานศึกษาลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบ สพท., สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบของสนง ศธจ. หรือส่วนราชการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบสํานักงาน ก.ค.ศ.สํานักงาน ก.ค.ศ.ลงทะเบียน กรรมการประเมินวิทยฐานะคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะลงทะเบียน Helpdesk ของระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) ติดต่อสอบถาม http://eval.sbs-app.com/helpdesk/

การเขียน วPA วิทยฐานะแบบใหม่ และ PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4  สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564)...

ระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ DPA : Digital Performance Appraisal

ระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ (Digital Performance Appraisal) หรือระบบ DPA วันที่ 30 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System)  หรือระบบ HRMS พร้อมด้วยระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ (Digital Performance Appraisal) หรือระบบ DPA ซึ่งถือเป็นนโยบายการพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล และเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ดร.วีระ...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...